Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołeka

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołeka

  Drukuj
 

Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS
nr pisma w sprawie: 6

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek spółki Novisa Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna złożony 10 października 2019 r., uzupełniony 22 listopada 2019 r.,  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej
w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zgodnie z:
-  art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
-  art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Przez obszar ten rozumie się:
1.  przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2.  działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3.  działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
-  art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu,
w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
-  art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 grudnia 2019 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1808 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.

Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, tel.: 22 443-25-30, ioska@um.warszawa.pl.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
02-12-2019
Data wprowadzenia:  03-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-12-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-12-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2019
Liczba odwiedzin: 240
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe