Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków składającego się z dwudziestu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterze siedmiu z nich) oraz jednego budynku usługowego (…), w rejonie ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek

Budowa zespołu budynków składającego się z dwudziestu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterze siedmiu z nich) oraz jednego budynku usługowego (…), w rejonie ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek

  Drukuj
 

Warszawa, 9 sierpnia 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.97.2018.JKO

 

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś,  oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 135/OŚ/2019 z 7 sierpnia 2019 r., znak: OŚ-IV.UII. 6220.97.2018.JKO zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków składającego się z dwudziestu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterze siedmiu z nich) oraz jednego budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 58, 39/3, 39/1, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obręb 4-08-17, na dz. ew. nr 92/4, 92/5, 92/6, obręb 4-08-11 oraz na dz. ew. nr 85/1, 85/2, 85/4, 85/5, obręb 4-08-21, w rejonie ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 12 sierpnia 2019 r.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1809, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-08-2019
Data wprowadzenia:  09-08-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-08-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-08-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-08-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-08-2019
Liczba odwiedzin: 112
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe