Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul.Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Płd

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul.Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Płd

  Drukuj
 

Warszawa, 2019 wrz. 09

OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY
nr pisma w sprawie 13


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) (ooś) oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) (k.p.a.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul. Żupniczej i Mińskiej na działce ew. nr 18/14 oraz części działki ew. nr 18/16, obręb 3-02-02, w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
    Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 września 2019 r.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 §1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpi w terminie do 12 listopada 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-09-2019
Data wprowadzenia:  09-09-2019
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2019
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-09-2019
Liczba odwiedzin: 22
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe