Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul. Żupniczej i Mińskiej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul. Żupniczej i Mińskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 15 paź. 2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul. Żupniczej i Mińskiej na działce ew. nr 18/14 oraz części działki ew. nr 18/16, obręb 3-02-02, w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 15 października 2019 r. znak OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 18) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 15 października 2019 r. znak OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 17) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 15 października 2019 r. znak OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 19) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
   Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pok. nr 1802, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 18 października 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712),

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-10-2019
Data wprowadzenia:  25-11-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2019
Liczba odwiedzin: 223
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe