Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, przy ul. Admiralskiej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, przy ul. Admiralskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 8 listopada 2019 r.

znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.61.2018.WKA
nr pisma w sprawie: 69/JFI

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, na dz. ew. nr 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5 oraz cz. dz. ew. nr 658, obręb 3-21-28, przy ul. Admiralskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10  §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 79a § 1 k.p.a., w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

W związku z powyższym zwracam uwagę, że nie została spełniona przesłanka zależna od strony, tj. pomimo dwukrotnego wezwania [pismem z 23 sierpnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.61.2018.WKA (numer pisma w sprawie 67/JFI), pismem z 9 października 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.61.2018.WKA (numer pisma w sprawie 68/JFI)], inwestor nie złożył korekty wniosku i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa, zatwierdzonego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XIII/270/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 27 czerwca 2019 r. poz. 7919).

W związku z tym informuję, że powyższe może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnoszącego, tj. decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, gdyż przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia nie odnosi się do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego, a parametry projektowanej zabudowy odbiegają od ustaleń ww. planu.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją przedmiotowej sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój nr 1807, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 79a § 2 k.p.a. w ww. terminie strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania przesłanek, które nie zostały spełnione.

Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie:
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
- § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 listopada 2019 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-11-2019
Data wprowadzenia:  08-11-2019
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2019
Liczba odwiedzin: 73
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe