Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.136.2018.JKO
 

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś,  oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 131/OŚ/2019 z 2 sierpnia 2019 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.136.2018.JKO zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 sierpnia 2019 r.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1809, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
02-08-2019
Data wprowadzenia:  02-08-2019
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-08-2019
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-08-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-08-2019
Liczba odwiedzin: 68
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe