Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, przy ul. Admiralskiej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, przy ul. Admiralskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 9 października 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.61.2018.WKA

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 9 października 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.61.2018.WKA (nr pisma w sprawie 68/JFI) ponowne wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, na dz. ew. nr 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5 oraz cz. dz. ew. nr 658, obręb 3-21-28, przy ul. Admiralskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pokój nr 1807, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 października 2019 r.
    Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-10-2019
Data wprowadzenia:  09-10-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-10-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-10-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2019
Liczba odwiedzin: 47
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe