Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi-hotelowo-mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul.Towarowej i ul.Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi-hotelowo-mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul.Towarowej i ul.Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 13 sierpnia 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 139/OŚ/2019 z 12 sierpnia 2019 r., znak: OŚ-IV.UII. 6220.123.2018.JKO podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami: usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2” na dz. ew. nr 10, obręb 6-04-09, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 sierpnia 2019 r.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1809, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-08-2019
Data wprowadzenia:  13-08-2019
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-08-2019
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-08-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-08-2019
Liczba odwiedzin: 67
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe