Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewn. z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Lazurowej

Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewn. z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Lazurowej

  Drukuj
 

Warszawa, 15 maja 2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.107.2018.JFI

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem nr 62/OŚ/2019 z 9 maja 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.107.2018.JFI odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 12/4, obręb 6-13-05, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1807, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 maja 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-05-2019
Data wprowadzenia:  15-05-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-05-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-05-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2019
Liczba odwiedzin: 27
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe