Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście

Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście

  Drukuj
 

Warszawa, 11.07.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.69.2016.KKO
Nr pisma w sprawie: 35

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN” na dz. ew. nr 1/10, 1/11, 23/71, 23/72, 23/73, 23/74, 23/75, 23/76, 23/77, 23/78, 23/79, 23/84, 23/97, 23/98, 23/99, 24/6, 24/7, 24/35, obręb 5-03-09 oraz dz. ew. nr 1/3, 42, obręb 5-03-10, przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a., z uwagi na konieczność weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczność uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
        Wydanie ww. decyzji nastąpi w terminie do 26 września 2019 r.
        Ponadto informuję, że:
-   zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936, z późn. zm.), do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1 stycznia 2017 r., przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe,
-   zgodnie z art. 545 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.,
-   zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 czerwca 2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-07-2019
Data wprowadzenia:  11-07-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-07-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-07-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-07-2019
Liczba odwiedzin: 62
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe