Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście

Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście

  Drukuj
 

Warszawa, 12.06.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.69.2016.KKO

ZAWIADOMIENIE


    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN” na dz. ew. nr 1/10, 1/11, 23/71, 23/72, 23/73, 23/74, 23/75, 23/76, 23/77, 23/78, 23/79, 23/84, 23/97, 23/98, 23/99, 24/6, 24/7, 24/35, obręb 5-03-09 oraz dz. ew. nr 1/3, 42, obręb 5-03-10, przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pismem z 2 maja 2019 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.69.2016.KKO (nr pisma w sprawie: 31), w trybie art. 50 § 1 k.p.a. wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. nr 1811, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
    Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936, z późn. zm.) do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (1 stycznia 2017 r.) przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe.
    Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935) do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem (tj. przed 1 czerwca 2017 r.), stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-06-2019
Data wprowadzenia:  13-06-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-06-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-06-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-06-2019
Liczba odwiedzin: 30
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe