Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa osiedla mieszkaniowego Villa Botanica, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów

Budowa osiedla mieszkaniowego Villa Botanica, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów

  Drukuj
 

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA
(nr pisma w sprawie: 41)

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

w uzupełnieniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania z 2 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA (nr pisma w sprawie 39).


Zgodnie z:

-  art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.),
-  art. 4 ust. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
-  art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.  2096, z późń. zm.) (k.p.a.),
zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (m.in. właścicieli) o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, znajdujących się w obszarze oddziaływania ww. przedsięwzięcia, tj. do dz. ew. nr 45/1, 45/2 obręb 1-06-85, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony 17 października  2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, składającego się z budynków jednorodzinnych dwulokalowych lub jednolokalowych wolnostojących oraz budynków wielorodzinnych niskich wraz z infrastrukturą osiedla” na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Jednocześnie informuję, że w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z 2 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA (nr pisma w sprawie 39), informującym o wszczęciu ww. postępowania, omyłkowo podano obręb 1-06-89 (powinno być 1-06-85) dla działek ew. nr 45/1 i 45/2, które znajdują się w obszarze oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. 1807 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro 19, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 grudnia 2019 r.

Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-26-07, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1811 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-12-2019
Data wprowadzenia:  05-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-12-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-12-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-12-2019
Liczba odwiedzin: 202
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe