Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy

Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy

  Drukuj
 

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej k.p.a, zawiadamiam, że pismem z 17 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA (nr pisma w sprawie: 9), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 31/8, 31/9, 31/2, 28, 21/2, obręb 2-07-03, przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. nr 1802, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 grudnia 2019 r.

Dodatkowo informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy:
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
- § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Sprawę prowadzi: Natalia Pietrzak, n.pietrzak@um.warszawa.pl, tel.: 22-443-25-97, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1802, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00 056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-12-2019
Data wprowadzenia:  23-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-12-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-12-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-12-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-12-2019
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe