Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów (…) przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów (…) przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 29 listopada 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA
nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Marka Rytycha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAREK RYTYCH ARCHITEKT”, złożony 23 września 2019 r., uzupełniony 7 października oraz 4 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 31/8, 31/9, 31/2, 28, 21/2, obręb 2-07-03, przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie,
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
tj. 4 grudnia 2019 r.
Jednocześnie, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1802 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 - 16:00.
Sprawę prowadzi: Natalia Pietrzak, n.pietrzak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-97, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1802, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
29-11-2019
Data wprowadzenia:  04-12-2019
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-12-2019
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-12-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 245
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe