Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów

Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów

  Drukuj
 

Warszawa, 14.06.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 5

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

w uzupełnieniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania z 7 czerwca 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA (nr pisma w sprawie 4).

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Robyg 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 5 czerwca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 23/12 oraz cz. dz. ew. nr 27/11, 26/20, 24/17, 22/10, 20/10, 19/10, obręb 1-10-25, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
    Jednocześnie informuję, że w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z 7 czerwca 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA (nr pisma w sprawie 4), informującym o wszczęciu ww. postępowania, omyłkowo pominięto działkę ew. nr 23/12, obręb 1-10-25, wskazaną jako teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie we wniosku złożonym 5 czerwca 2019 r.
    Zgodnie z:
-  art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
-  art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
   1)  działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie,
   2)  działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
   3)  działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
-  art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
-  art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 18 czerwca 2019 r.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1807 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-06-2019
Data wprowadzenia:  14-06-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-06-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-06-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-06-2019
Liczba odwiedzin: 54
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe