Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
-  pismem z 5.12.2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO (nr pisma w sprawie: 32 NMA) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
-  pismem z 5.12.2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO (nr pisma w sprawie: 33 NMA) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
-  pismem z 5.12.2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO (nr pisma w sprawie: 34 NMA)
do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1802, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9.12.20.19 r.

Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Sprawę prowadzi: Natalia Pietrzak, n.pietrzak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-97, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1802, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-12-2019
Data wprowadzenia:  06-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-12-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-12-2019
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2019
Liczba odwiedzin: 38
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe