Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 29 listopada 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO
nr pisma w sprawie 53 (WKA)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej większej niż 0,5 ha, realizowanego w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i dojazdami, na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy przeanalizować, rozpatrzeć i ocenić.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 3 grudnia 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-11-2019
Data wprowadzenia:  02-12-2019
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-12-2019
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-12-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-12-2019
Liczba odwiedzin: 41
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe