Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 20.08.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA
nr pisma w sprawie: 18

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś, zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpi w terminie do 20 listopada 2019 r.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 22 sierpnia 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-08-2019
Data wprowadzenia:  20-08-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2019
Liczba odwiedzin: 55
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe