Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2018 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 20.12.2018 r.

OŚ-IV-UII.6220.136.2018.JKO
nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), dalej ooś, oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Architekt ...”, złożony 26 listopada 2018 r., uzupełniony 19 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
    Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
    Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie,
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 4 stycznia 2019 r.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pok. 1809, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 - 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załącznik:
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa, skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-12-2018
Data wprowadzenia:  21-12-2018
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2018
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2018
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-12-2018
Liczba odwiedzin: 35
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe