Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2018 > Budowa kompleksu mieszkaniowego przy ul. Bieżuńskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Budowa kompleksu mieszkaniowego przy ul. Bieżuńskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 05.07.2018 r.

OŚ-IV-UII.6220.56.2018.IOS
nr pisma w sprawie: 5

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.  1405, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu mieszkaniowego na dz. ew. nr 43, 49/2 i 51/1, obręb 4-10-07 przy ul. Bieżuńskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś, z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 K.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpi w terminie do 5 października 2018 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
    Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 lipca 2018 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-07-2018
Data wprowadzenia:  06-07-2018
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-07-2018
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-07-2018
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-07-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-07-2018
Liczba odwiedzin: 405
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe