Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2018 > Budowa dwóch niezależnych zespołów budynków, które będą stanowić dwa kolejne etapy, ze wspólnym garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi przy ul. Fasolowej i ul. Solipskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Budowa dwóch niezależnych zespołów budynków, które będą stanowić dwa kolejne etapy, ze wspólnym garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi przy ul. Fasolowej i ul. Solipskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 23.02.2018 r.

OŚ-IV-UII.6220.119.2017.SPA
nr pisma w sprawie: 30

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.  1405, z późn. zm), dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch niezależnych zespołów budynków, które będą stanowić dwa kolejne etapy, ze wspólnym garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi wraz z ogólnodostępnymi miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na części działki ew. nr 102 i 103 obręb 2-08-29, przy ul. Fasolowej i ul. Solipskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś, z uwagi na różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy rozpatrzeć i ocenić oraz konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpi w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 marca 2018 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-02-2018
Data wprowadzenia:  26-02-2018
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-02-2018
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-02-2018
Zatwierdzający Jedynak Dorota (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 27-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-02-2018
Liczba odwiedzin: 403
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe