Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2017 > Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 20.12.2017 r.

OŚ-IV-UII.6220.21.2016.SYP
Nr pisma w sprawie: 88

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa

    Zgodnie z:
- art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 60, pkt 34, pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  przedkładam:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – cześć północna A.
    Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
    Ponadto informuję, że:
- zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936, z późn. zm.), do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1 stycznia 2017 r., przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe,
- zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 czerwca 2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-12-2017
Data wprowadzenia:  21-12-2017
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2017
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2017
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-12-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-12-2017
Liczba odwiedzin: 222
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe