Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 29.12.2015 r.

OŚ-IV-UII.6220.23.2015.SPA
nr pisma w sprawie 37

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że postanowieniem Nr 320/OŚ/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.23.2015.SPA, podjęto z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym oraz infrastrukturą drogową, w tym budową ulicy pomiędzy ul. Prostą a ul. Pereca (przedłużenie ul. Waliców) i infrastrukturą techniczną, na działce ew. nr 106/1 obręb 6-01-06 oraz na części działek ew. nr 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 10/1, 106/2 obręb 6-01-06 i dz. ew. nr 50/3 i 50/4 obręb 6-01-04, przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  30-12-2015
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2015
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2015
Liczba odwiedzin: 653
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe