Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy

Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 29.12.2015r.

OŚ-IV-UII.6220.142.2015.SYP
Nr pisma w sprawie: 5

M M
adres w aktach sprawy

    Nawiązując do wniosku, złożonego w dniu 17 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi, na działce ew. nr 36/5 obręb 2-11-16, przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wzywam w trybie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) do złożenia wyjaśnień w zakresie:
1. weryfikacji i aktualizacji aktów prawnych wymienionych w punkcie 1.3 Wykaz aktów prawnych (strony 9 ÷ 12 karty informacyjnej przedsięwzięcia),
2. powierzchni użytkowej garaży, parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą podanej na stronie 7 karty informacyjnej przedsięwzięcia – z przedstawionych obliczeń wynika, że do powierzchni użytkowej garaży i parkingów policzono także zieleń urządzoną na gruncie i nad garażem, należy zatem wyjaśnić jaką infrastrukturę dla garaży i parkingów będzie stanowiła zieleń,
3. charakterystyki przedsięwzięcia zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), określając:
- długość dróg o nawierzchni twardej planowanych do budowy (w metrach lub kilometrach),
- powierzchnię zabudowy budynków rozumianą jako powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
4. wskazania, czy inwestor na etapie realizacji przedsięwzięcia planuje zastosowanie ogrodzenia pełnego na odcinkach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową (w celu zminimalizowania wpływu realizacji inwestycji na tereny sąsiednie),
5. określenia, czy stosowane do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, „atestowane pojemniki” będą zapewniały bezpieczne magazynowanie tych odpadów, np. czy będą posiadały odpowiednią szczelność, zamknięcie, odporność na składniki zawarte w odpadach. Należy również opisać rodzaj atestu tych pojemników i określić, czy został on potwierdzony odpowiednim dokumentem,
6. określenia, czy w związku z planowanymi pracami ziemnymi na etapie realizacji inwestycji przewidziane jest wykorzystanie odpadów przywiezionych z zewnątrz, np. gleba i ziemia, beton i gruz lub inne. Jeśli tak należy określić ich rodzaje i ilość zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) oraz wskazać sposób ich wykorzystania (odzysku), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796),
7. określenia miejsca i sposobu magazynowanie wytwarzanych na etapie realizacji inwestycji odpadów o kodzie 17 05 04. Zgodnie z informacjami przedłożonymi na str. 66 karty informacyjnej przedsięwzięcia w punkcie 7 wytworzone odpady należy „gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach (poza gruntem) (…)”,
8. informacji zapisanej na str. 56 karty informacyjnej przedsięwzięcia w punkcie 14 - „W stosunku do odpadów, które można ponownie wykorzystać w miejscu ich wytworzenia lub przekazać innym podmiotom do dalszego wykorzystania należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. z 2008 r. nr 235 poz. 1614)”.
9. przedstawienia technologii zabezpieczenia drzew na placu budowy zapewniających ich niezmieniony stan zdrowotny i warunki rozwoju w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Odnośnie wskazań szczegółowych dla prawidłowej ochrony i rozwoju drzew zawartych w załączniku nr 7 do karty informacyjnej przedsięwzięcia na stronie 5 w punktach e) i f) – wymienione odległości stanowią uogólnienie i ze względu na zróżnicowane parametry wielkości drzew w terenie opracowania nie mogą być zastosowane dla wszystkich drzew przeznaczonych do zachowania. Nie gwarantują one odpowiednich warunków wegetacji, zachowania stanu zdrowotnego i stabilności drzew w gruncie. Prace budowlane prowadzone w odległości mniejszej niż zasięg koron drzew powodują uszkodzenia ich części nadziemnych oraz systemów korzeniowych prowadząc do osłabienia, a następnie obumarcia drzew,
10. analizy możliwości przesadzenia drzew o bardzo dużych wartościach przyrodniczych oraz w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, przeznaczonych w gospodarce drzewostanem istniejącym do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją,
11. wyjaśnienia błędnie wyliczonej wartości mocy akustycznych w tabeli nr 7 na stronie 42 karty informacyjnej przedsięwzięcia,
12. skorygowania błędnego opisu punktów pomiarowych w tabeli nr 24 na stronie 76 karty informacyjnej przedsięwzięcia,
13. określenia, czy w analizie emisji hałasu do środowiska oraz emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji inwestycji uwzględniono wozy asenizacyjne wybierające i wywożące nieczystości płynne,
14. określenia, jakie zabezpieczenia zostały przewidziane w celu zapobiegania uciążliwości zapachowej związanej z wybieraniem i wywozem nieczystości płynnych przez wozy asenizacyjne (założono wywóz 110 m3 nieczystości, tj. do 10 pojazdów o pojemności 20 m3 co 4 dni),
15. określenia, czy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie realizowana sieć kanalizacyjna o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
    Ww. wyjaśnienia należy złożyć w formie zweryfikowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia, spełniającej wymogi art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, na informatycznym nośniku danych.
    Ponadto w związku z art. 74 ust. 3a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć zapis w formie elektronicznej mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
    W przypadku niezłożenia wyjaśnień w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak wyjaśnień może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  29-12-2015
 
 
Wprowadził BZMW/kgronczewska 29-12-2015
Aktualizujący bzmw/kgronczewska 29-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-01-2016
Liczba odwiedzin: 517
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe