Kanał Wyżej
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów

Treść
Warszawa, dn. 29.12.2015r.  
OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-188-11
W Ć
Remondis Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
    W związku z pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. znak: I. dz. 2194/15, w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych na działce ew. nr 8 obręb 1-05-27, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przychylam się do Pańskiej prośby i informuję, że wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-183-11, należy przedłożyć do dnia 12 stycznia 2016 r.
    W przypadku nieuzupełnienia wniosku w ww. terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.
Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony ŚrodowiskaData ogłoszenia
2015-12-29

Data wprowadzenia:  30-12-2015

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Wersja standardowa