Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2013 > Budowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Projektowanej i ul. Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera”

Budowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Projektowanej i ul. Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera”

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 27.08.2013r.

OŚ-IV-UII-AOR-76242-188-103-10      

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej oraz linii tramwajowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używaną głównie do przewozu pasażerów, w ramach budowy oraz przebudowy układu drogowego ul. Projektowanej i ul. Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 4.02.2013r., znak: WOOŚ-II.4242.358.2011.AK, odmówił uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, z uwagi na upływ terminu przedłożenia uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  dane o ww. postanowieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).
    Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. dokumentacją w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-08-2013
Data wprowadzenia:  28-08-2013
 
 
Wprowadził Sendrowski Karol 28-08-2013
Aktualizujący Sendrowski Karol 28-08-2013
Zatwierdzający Lisicki Paweł (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-08-2013
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-08-2013
Liczba odwiedzin: 627
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt