Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2011 > Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia u zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej, w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia u zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej, w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

OŚ-IV-UII-EMA-6220-67-53-11                                           Warszawa, dnia 30.12.2011r.

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowo-handlowego z garażem podziemnym/nadziemnym u zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej, na dz. ew. nr 4, obręb 5-03-06, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową zlokalizowaną na dz. ew. nr 49/1, 49/3, 38, obręb 5-03-03, dz. ew. nr 3, 5, 1/3, obręb 5-03-06, dz. ew. nr 94/1, obręb 6-01-05, dz. ew. nr, 2/2, obręb 6-01-06, w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie:
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 25.11.2011r., znak: WOOŚ-II.4242.486.2011.UW, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, pismem z dnia 5.12.2011r., znak: ZNS-7132/26/2010/KK, wydał opinię co do warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
Stosownie do art. 10  §  1  K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up.Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-12-2011
Data wprowadzenia:  30-12-2011
 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2011
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2011
Zatwierdzający Lisicki Paweł (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-01-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2012
Liczba odwiedzin: 804
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt