Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2011 > Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin, wraz z rozbudową ul. Światowida

Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin, wraz z rozbudową ul. Światowida

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 25.01.2012

OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-190-09

Leszek Ruta
Zarząd Transportu Miejskiego
m.st. Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

    W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.05.2009r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica, wraz z rozbudową ul. Światowida, polegającą na dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projektowanej do ul. Dzierzgońskiej oraz budowie dwóch jezdni na odcinku od ul. Dzierzgońskiej do ul. Modlińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wzywam w trybie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), do złożenia wyjaśnień w zakresie:
1) dokonania właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia, zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), z uwagi na fakt, iż inwestycja zlokalizowana jest na terenie o zagęszczonym uzbrojeniu podziemnym i naziemnym oraz przewidywanej w ramach inwestycji, konieczności przebudowy wszystkich kolidujących z drogą i torowiskiem sieci uzbrojenia terenu (tom II raportu, strona 19),
2) przedstawienia jednoznacznego opisu dotyczącego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych i obowiązujących dla terenów, na których będzie realizowane przedsięwzięcie, we wszystkich analizowanych wariantach oraz uszczegółowienia zapisu ze strony 11 tomu II raportu w brzmieniu: „Zgodnie z prawem rozważenie wariantów przebiegu drogi publicznej odbywa się w oderwaniu od ustaleń znajdujących się w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego bądź w projektach tych planów”, w świetle faktu, że przedsięwzięcie polega na budowie drogi publicznej i linii tramwajowej,
3) zgodności całego, planowanego przedsięwzięcia tj. z uwzględnieniem linii tramwajowej wraz z pętlami, z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
4) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny, odniesionej do obecnie występujących terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zapisy, np. na stronie 94 tomu II raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o planowanym przeznaczeniu pierwszej linii zabudowy, w otoczeniu planowanej inwestycji, na tereny usługowe, nie zwalniają z obowiązku zapewnienia standardów akustycznych dla zabudowy chronionej obecnie występującej. Nie można zakładać, że obiekty usługowe będą pełniły funkcję ekranów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej położonej w drugiej linii zabudowy, bo obiekty takie na etapie ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej nie występują,
5) oceny wpływu emisji hałasu wykonanej dla całego terenu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. W przypadku istnienia zabudowy wielokondygnacyjnej ocenę należy wykonać do pełnej wysokości tej zabudowy,
6) skorygowania niewłaściwego odniesienia poziomów hałasu do pory dnia w tomie II raportu, ppkt 5.3.1 pt. „Emisja hałasu”, str. 60. Mapa akustyczna m.st.
7) przyjętych w opracowaniu terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska; zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru: Nowodwory Wschodnie (cz.I) oraz Nowodwory Wschodnie (cz.II): „dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej, która winna uwzględniać zagadnienia akustyki zgodnie z przepisami szczególnymi”. Oznacza to, że dla tych terenów obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
8) wskazania zabezpieczenia zapewniającego dotrzymanie poziomów dopuszczalnych hałasu dla tych terenów, w przypadku ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska,
9) uzupełnienia spisu treści „Streszczenia w języku niespecjalistycznym” o  ppkt 5.3.1 pt.: „Emisja hałasu”,
10) uzupełnienia pkt 19 tomu III raportu, w wersji elektronicznej, o plansze z inwentaryzacją  i gospodarką drzewostanem (są tylko tabele),
11) przedstawienia pkt 19 i 20 tomu III raportu w wersji papierowej.
Ponadto w raporcie należy przytoczyć aktualnie obowiązujące przepisy prawa (ustawę Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem, portem np.: na str. 64, tomu II raportu), w treści raportu nie należy  przywoływać przepisu prawa, który nie obowiązuje tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).
    Jednocześnie nadmieniam, że na mocy Uchwały Nr XXVIII/582/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2011r., w sprawie nadania nazwy mostowi w Dzielnicach Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, most łączący Bielany z Białołęką nosi nazwę mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie (wcześniejsza nazwa to Most Północny). W związku ze zmianą nazwy mostu należy zastanowić się, czy nazwa inwestycji nie powinna ulec zmianie.
    Ww. wyjaśnienia należy złożyć w formie zweryfikowanego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, spełniającego wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej, na informatycznym nośniku danych w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, w terminie 30 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma.
    Ponadto w związku z art. 74 ust. 1a ww. ustawy wnoszę o przedłożenie wypisu z rejestru gruntów, obejmującego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującego obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
    W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 30 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-01-2012
Data wprowadzenia:  25-01-2012
 
 
Wprowadził Sendrowski Karol 25-01-2012
Aktualizujący Sendrowski Karol 25-01-2012
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-02-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2012
Liczba odwiedzin: 2350
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe