Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa wielofunkcyjnego lokalnego centrum handlowo-usługowego w zbiegu ul.: Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzeli oraz Al. Rzeczpospolitej.

Budowa wielofunkcyjnego lokalnego centrum handlowo-usługowego w zbiegu ul.: Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzeli oraz Al. Rzeczpospolitej.

  Drukuj
 

Warszawa, 23.07.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-9-30-09


/dane w aktach sprawy/Biuro Ochrony Środowiska wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego lokalnego centrum handlowo usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (garaż podziemny, wjazdy na teren inwestycji, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz elementy zagospodarowania terenu) w zbiegu ulic: Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzeli oraz Alei Rzeczpospolitej (Sobieskiego-Bis) na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie, o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, spełniającego wymogi określone w art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. zawierającego:
– streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy,
– doprecyzowanie informacji (w związku z zapisami ze str. 11 raportu) dotyczących zbiorników na olej napędowy (cechy charakterystyczne, lokalizacja) - celem kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
– ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem planowanego zastosowania agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym jako paliwem, podczas awarii zewnętrznego zasilania elektroenergetycznego oraz podczas uruchomiania w celu utrzymania w należytym stanie technicznym,
– wyjaśnienie zapisów dotyczących odwodnienia (na str. 64 raportu opisano wariant odwodnienia wykopów budowlanych, w którym przewiduje się zabezpieczenie wykopu fundamentowego od strony północno-zachodniej ekranem przeciwfiltracyjnym, a w części raportu zawierającej opis oddziaływania na środowisko podkreśla się, że wykop będzie realizowany z zastosowaniem przesłon filtracyjnych dających gwarancję ograniczenia oddziaływania odwodnienia do granic terenu Inwestora. Powyższy zapis sugeruje, ze cały wykop zostanie wykonany przy zastosowaniu przesłon i jest niespójny z zapisem zawartym na stronie 64),
– wyjaśnienie dotyczące istnienia i funkcji obiektu w rejonie południowej granicy projektowanego Centrum Handlowego, o którym mowa na str. 17 raportu, tj. „przepompownia wód powierzchniowych". Na str. 62 podano, że brak jest na analizowanym terenie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych,
– wyjaśnienie dotyczące sposobu uwzględnienia ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego, pod kątem zagospodarowania wód opadowych nie wymagających oczyszczania (§ 16 ust. 2 pkt 3 mpzp rejonu Wilanowa Zachodniego uchwalonego uchwałą Nr 405 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 18.01.2001r.),
– podanie jednoznacznych wielkości deszczu miarodajnego w obliczeniach ilości ścieków opadowych,
– doprecyzowane i uzupełnione sformułowania ppkt. 8 na str. 91 raportu - należy wyjaśnić, w jaki sposób projektowana kanalizacja deszczowa przyczyniać się będzie do odnowy jakości gruntów i wód podziemnych).
Przedłożony raport wymaga również korekty w zakresie właściwego nazewnictwa, gdyż w definicjach rodzajów ścieków w obowiązujących ustawach: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków nie występuje pojęcie „ścieków socjalno - bytowych" i „ścieków gospodarczych".
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 24-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 24-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2010
Liczba odwiedzin: 633
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe