Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa sieci ciepłowniczej w rej. ul. Hery

Budowa sieci ciepłowniczej w rej. ul. Hery

  Drukuj
 

Warszawa, 10.11.2010 r.


UD-I-WOŚ-A-JZU-76242-4-2-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy Residea Sigma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 7 lok. 15, 00-496 Warszawa z dnia 07.10.2010 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną, zasilającej projektowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ewidencyjnych nr 16, 21/1, 17/3 z obrębu 6-08-11 przy ul. Hery 23 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawie. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 338, tel. 22 5337593, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/------/
Bohdan Szułczyński

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2010
Liczba odwiedzin: 652
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe