Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zdziarskiej

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zdziarskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 05.03.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-35-20-09Victoria Dom S.A.
ul. Kąty Grodziskie 105
03-389 WarszawaBiuro Ochrony Środowiska wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku, złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla osiedla mieszkaniowego na działce ew. nr 37 obręb 4-16-13 przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, spełniającego wymogi określone w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. zawierającego:
– rodzaje oraz szacunkowe ilości odpadów, które powstaną na etapie budowy inwestycji,
– odpady zaklasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów,
– sposób magazynowania odpadów powstających na etapie budowy,
– informacje dotyczące budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zgodny ze stanem rzeczywistym,
– załączniki (przekroje i profile geotechniczne) przywołane na str. 23 opracowania (9 wiersz do dołu),
– określenie, w opisie warunków hydrogeologicznych, kierunku spływu wód podziemnych,
– wskazanie lokalizacji indywidualnych ujęć wód podziemnych w zasięgu potencjalnego oddziaływania projektowanej oczyszczalni ścieków,
– określenie zakresu odwodnienia wykopów budowlanych (wielkość depresji, czas, oszacowanie zasięgu oddziaływania odwodnienia i jego wpływu na roślinność na przylegających terenach),
– propozycje dotyczące monitoringu wód podziemnych na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia,
– ocenę wpływu ścieków z oczyszczalni na odbiorniki, jakimi są rowy melioracji szczegółowych tj. doprowadzalnik „D”, „C”, „A” i Kanał Nowy, uwzględniającą wymagania Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Białołęka Urzędu m.st. Warszawy, określone w piśmie z dnia 21.09.2009r., znak: UD-II-WOŚ-AST-7630-11-2-09,
– właściwą jednostkę dla CHZT (str. 33),
– podanie numerów obrębów dla działek ewidencyjnych (str. 12),
– prawidłowe wskazanie numerów załączników (str. 9) dla postanowienia:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie
z dnia 22.12.2009r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14.01.2010r.,
– ekspertyzę, o której mowa w ww. piśmie lub:
- udokumentowane informacje o możliwości odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego – doprowadzalnika „D”,
- informacje o sfinansowaniu przez inwestora co najmniej jednej dodatkowej konserwacji części doprowadzalników „C”, „A” i „D”, które prowadzą oczyszczone ścieki od miejsca zrzutu ścieków do ujścia do Kanału Żerańskiego,
- wariantowe rozwiązanie w przypadku awarii oczyszczalni,
– wyjaśnienie sposobu zakwalifikowania terenów chronionych akustycznie (na str. 26 przedstawiono w tabeli tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z usługami, na str. 45 tereny zabudowy jednorodzinnej), zgodnie z § 2 tab. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r., w spawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),
– czytelne rysunki obrazujące rozprzestrzenianie się hałasu w porze dnia i porze nocy, z uwzględnieniem terenów zabudowy chronionej akustycznie.
Przedłożony raport wymaga również korekty w zakresie:
– nazwy ścieków oczyszczanych w przedmiotowej oczyszczalni, ponieważ ścieki oczyszczane w oczyszczalni biologicznej, pochodzące z osiedla domów jednorodzinnych, nie są odprowadzane urządzeniami służącymi realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych i w związku tym nie są to ścieki komunalne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
– wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych (wymienione na str. 17 i 34 raportu wskazują na zbyt mały stopień redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalni w stosunku do wymagań określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 37, poz. 984 z późn. zm.),
– prawidłowej nazwy organu, który winien wydać pozwolenia wodnoprawne (str. 63).
Ponadto, tut. Biuro prosi o ustosunkowanie się do zapisu w pkt 3 decyzji o warunkach zabudowy z dnia 6.05.2009r., znak: UD-II-WAB-MPI-7331/5682/U-V-41/B/09. Zapis ten brzmi: „Tymczasowo dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji miejskiej szambo szczelne”.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-03-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 08-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 861
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe