Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przekształcenie budynku typu kurnik na stolarnię przy ul. Rosy.

Przekształcenie budynku typu kurnik na stolarnię przy ul. Rosy.

  Drukuj
 

Warszawa, 21.06.2010r.


OŚ-IV-IKS-76242-302-14-09


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu budynku typu kurnik na stolarnię przy ul. Rosy 19 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie,
- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
- ze względu na ochronę obszaru Natura 2000 – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 23 czerwca 2010r. do dnia 13 lipca 2010r. w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 415, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m. st. Warszawy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-06-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 22-06-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-06-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-06-2010
Liczba odwiedzin: 690
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe