Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Dereniowej.

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Dereniowej.

  Drukuj
 

Warszawa, 1.01.2007r.


OŚ-IV-DSZ-76242-2-9-10Ecotech Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 31
05-092 ŁomiankiDotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy ul. Dereniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

W związku z powołaniem się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dołączonej do ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na badania wykonane w 2007r. przez firmę „Geotechnika bis” pod kątem warunków hydrogeologicznych, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, o wskazanie lokalizacji wykonanych otworów badawczych, opis warstw geotechnicznych, opis warunków hydrogeologicznych (głębokość zwierciadła wód podziemnych, charakterystykę warstw/warstwy wodonośnych) wraz z przedstawieniem graficznym powyższych informacji – przekroje geologiczne. Karta informacyjna przedsięwzięcia w chwili obecnej zawiera niejasne informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji.
Jednocześnie kartę informacyjną przedsięwzięcia należy uzupełnić o informację dotyczącą akustycznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w rozumieniu terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826). oraz wskazanie zabezpieczeń w przypadku spodziewanej ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska.
Należy wyjaśnić, przyjęte jako standardy akustyczne w przedstawionej analizie, wartości dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A w dB dla instalacji i pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu zgodnie z § 2 tab.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826). Podane w opracowaniu wskaźniki odnoszą się bowiem do „dróg lub linii kolejowych”.
Stosownie do art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzupełnioną kartę informacyjną należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym tut. Biuro zwraca dołączoną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia wraz z analizą oddziaływania na środowisko akustyczne, celem uzupełnienia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-03-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 17-03-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2010
Liczba odwiedzin: 804
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe