Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ul. Nowobukowińskiej w Dz. Mokotów

Budowa ul. Nowobukowińskiej w Dz. Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 18.11.2010 r.

OŚ-IV-UII-MRA-76242-184-7-10
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek m.st. Warszawy, złożony w dniu 17 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 525/OŚ/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: OS-IV-JLO-76242-14-51-08, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Nowobukowińskiej (III etap K.E.N.), na odcinku od ul. Domaniewskiej do al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.
z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2010
Liczba odwiedzin: 561
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe