Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2022 > Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (...) Potoku Służewieckiego w rejonie ulicy Radarowej i ulicy Racławickiej w Warszawie

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (...) Potoku Służewieckiego w rejonie ulicy Radarowej i ulicy Racławickiej w Warszawie

  Drukuj
 

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r.

OŚ-III-Geo.6540.48.2022.LDA
(nr pisma w sprawie: 2)

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z poźn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który wpłynął 25.03.2022 r., Inwestora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie spółki akcyjnej (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich celem zaprojektowania przebudowy wylotów kanałów deszczowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Potoku Służewieckiego w rejonie ulicy Radarowej i ulicy Racławickiej w Warszawie”.

Roboty geologiczne projektowane są na dz. ewid. nr 21, 23, 42 i 40/2 z obrębu 2-03-20, na terenie dzielnicy Ochota oraz na dz. ewid. nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 13/1, 13/6, 13/7 i 70 z obrębu 2-04-04,  na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawa.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 06 kwietnia 2022 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące postępowania administracyjnego poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, al. Jerozolimskie 44,  00-024 Warszawa.

Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.

Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Łukasza Dąbrowskiego, pracownika Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432521, e-mail: lukaszdabrowski@um.warszawa.pl. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Powiatowego

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-04-2022
Data wprowadzenia:  07-04-2022
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-04-2022
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-04-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-04-2022
Liczba odwiedzin: 44

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe