Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2022 > Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (...) w ramach zadania Prace przedprojektowe Etap I – Praga – III linia metra wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka w Warszawie

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (...) w ramach zadania Prace przedprojektowe Etap I – Praga – III linia metra wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka w Warszawie

  Drukuj
 

Warszawa, 26 maja 2022 r.

OŚ-III-Geo.6540.87.2022.MAK
nr pisma w sprawie: 2

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z poźn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który wpłynął 23.05.2022 r., Inwestora – Miasta Stołecznego Warszawa (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie i dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w ramach zadania „Prace przedprojektowe Etap I – Praga – III linia metra wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka w Warszawie” dzielnica Praga Północ, Praga Południe, powiat m.st. Warszawa, woj.mazowieckie”, dotyczącego projektowanych stacji metra: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław, a także tuneli szlakowych, wentylatorni szlakowych, komory rozjazdowej, stacji techniczno-postojowej Kozia Górka oraz komory demontażowej.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 26 maja 2022 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące postępowania administracyjnego poprzez przesłanie ich na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, al. Jerozolimskie 44,  00-024 Warszawa.

Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.

Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Marka Karasia, pracownika Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432525, e-mail: makaras@um.warszawa.pl. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Powiatowego

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Otrzymują:
wg rozdzielnika.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
26-05-2022
Data wprowadzenia:  26-05-2022
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-05-2022
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-05-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 67

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe