Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2022 > Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Jana Kazimierza 61 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy

Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Jana Kazimierza 61 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2021.IOS
nr pisma w sprawie: 24

ZAWIADOMIENIE

W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy wielorodzinnej na dz. ewid. nr 41, 49, 50, 51/1, 51/2, obręb 6-05-01, przy ul. Jana Kazimierza 61 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś (1) oraz art. 36 i art. 49 § 1 k.p.a. (2), zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy przeanalizować, rozpatrzeć i ocenić.

Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a., informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 4 lipca 2022 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 7 czerwca 2022 r.

Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, ioska@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-30, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

(1) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.  1029),
(2) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-06-2022
Data wprowadzenia:  03-06-2022
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-06-2022
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-06-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-06-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-06-2022
Liczba odwiedzin: 32

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe