Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2021 > Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa lokalu handlowo-usługowego w budynku mieszkalnym, w Warszawie przy al. Ujazdowskich 8

Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa lokalu handlowo-usługowego w budynku mieszkalnym, w Warszawie przy al. Ujazdowskich 8

  Drukuj
 

Warszawa,  21 czerwca 2021 r.

OŚ-III-Geo.6540.52.2021.MAK
(nr pisma w sprawie: 4)

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który wpłynął 23.04.2020 r., uzupełniony 26.05.2021 r. i 1.06.2021 r., Inwestora – LIDL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (z siedzibą w Jankowicach, pod adresem: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne), reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa lokalu handlowo-usługowego w budynku mieszkalnym, w Warszawie przy al. Ujazdowskich 8” dz. ew. 21/1, obręb 5-06-05”.

Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 21/1 z obrębu 5-06-05, na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 czerwca  2021 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące postępowania administracyjnego poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.

Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Marka Karasia, pracownika Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432525, e-mail: makaras@um.warszawa.pl. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marek Karaś
p.o. Geologa Powiatowego
w Biurze Ochrony Środowiska

Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
21-06-2021
Data wprowadzenia:  21-06-2021
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-06-2021
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-06-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-06-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-06-2021
Liczba odwiedzin: 197

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe