Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2020 > Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif na działce nr 7, obr. 7-10-07 woj. mazowieckie

Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif na działce nr 7, obr. 7-10-07 woj. mazowieckie

  Drukuj
 

Warszawa, 15 lipca 2020 r.

OŚ-III-Geo.6530.22.2020.MAK
(nr pisma w sprawie: 3)

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który wpłynął 19.06.2020 r., uzupełniony 6.07.2020 r., Inwestora – Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości rezydencje Parkowe (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hieroglif 1A-2D, 01-972 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika – Sławomira Gawałko, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif na działce nr 7, obr. 7-10-07 woj. mazowieckie”.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 16 lipca  2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące postępowania administracyjnego poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.

Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Marka Karasia, pracownika Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 15.00, telefon 22 4432525, e-mail: mkaras@um.warszawa.pl. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują wg rozdzielnika.

Data ogłoszenia:
15-07-2020
Data wprowadzenia:  16-07-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-07-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-07-2020
Zatwierdzający Marzęcka Anna (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-07-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-07-2020
Liczba odwiedzin: 197

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe