Kanał Wyżej
Zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Kaskada w Warszawie

Treść
Warszawa, 16.10.2018 r.
OŚ-III-Geo.6540.144.2018.MAK
Nr pisma w sprawie: 2
ZAWIADOMIENIE
O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO
    Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony 9.10.2018 r., inwestora –  Miasto Stołeczne Warszawa (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), reprezentowanego przez S. Ł., w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Kaskada w Warszawie”.
    Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 2/4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16/2, 18/1, 20/5, 26 i 33 z obrębu 7-04-14 na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st .Warszawy.
    Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec tego informuję, że zainteresowane strony mogą:
1) zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. nr 1815 (piętro 18), w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, sprawę prowadzi Marek Karaś, tel. (22) 44 32 525,
2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 1903.
Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony ŚrodowiskaData ogłoszenia
2018-10-16

Data wprowadzenia:  16-10-2018

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ochrona środowiska - informacje o wszczętych i toczących się postępowaniach w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych (2018)

Wersja standardowa