Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Postępowania

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Ochrona środowiska

Lista artykułów:


Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

„Budowa studni wierconej o wydajności > 10,0 m3”, na działce ewid. nr 147, obręb 3-13-01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 28 października 2020 r. OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przewodami tłocznymi w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: UD-IV-WOŚ-B.6220.10.2020.JMY (7.JMY.UD-IV-WOŚ) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Zmiana decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 311/OŚ/2018 z 28 maja 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.116.2017.IOS o środowiskowych uwarunkowaniach
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej, budynku trafostacji, likwidacja parkingu oraz budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Bokserskiej w Dz. Ursynów
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.124.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Decyzja nr 4/DŚ/2020 umarzająca postępowanie (…) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej (…) w ul. Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej, projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD (…) w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: UD-IV-WOŚ-B.6220.10.2020.JMY (6.JMY.UD-IV-WOŚ) DECYZJA NR 4/DŚ/2020 Na podstawie:  - art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwana dalej k.p.a, - art. 1 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A.
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI nr pisma w sprawie: 28 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A.
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa i przebudowa dróg publicznych wraz z budową trasy tramwajowej w Dzielnicach Targówek i Białołęka
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.98.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85.
Warszawa, 30 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Przebudowa ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych.
Warszawa, 29 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.48.2020.JFI nr pisma w spawie: 23 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Stawu Wyścigi oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachu, tarasów, dachu zielonego nad (…) na działce nr 36 obręb 1-08-15 w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.575.2020.BP z 21 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Odprowadzanie do studni chłonnej na działce 12/7 obręb 4-08-05 w dzielnicy Targówek, wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej RPZ Bródno w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.635.2020.AZ z 20 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Odprowadzanie do Potoku Służewieckiego wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych dla potrzeb przebudowy kanału kanalizacji deszczowej, kanału sanitarnego oraz sieci ciepłowniczej na terenie działek w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.525.2020.BP z 20 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami naziemnymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na części dz. ew. nr 13, obr. 4-03-03 w Warszawie przy ulicy Talarowej
Warszawa, 28 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.113.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 28 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 22 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Warszawa, 28 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 26 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA nr pisma w sprawie 36 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ewid. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 28 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2020.SYP       Nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa