Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Podatki i opłaty lokalne > Opłata skarbowa > Przedmiot opłaty skarbowej wraz ze stawką > Przedmiot opłaty skarbowej wraz ze stawką

Przedmiot opłaty skarbowej wraz ze stawką

  Drukuj
 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajduje się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000)

  • Wykaz najczęściej realizowanych czynności podlegających opłacie skarbowej:

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienie

Wydanie zaświadczenia

 Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez kierowników urzędów stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

1) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

2) zaświadczenie o stanie cywilnym

3) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

4) zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

5) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

6) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

7) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

8) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

9) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

10) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

11) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

12) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

 

 

 

 

 

38 zł

 

38 zł

 

24 zł

 

 

 

24 zł

 

33 zł

 

50 zł

 

 

39 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 zł

 

 

39 zł

 

 

 

 

39 zł

 

 

39 zł

 

 

 

22 zł

 

odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

5) zaświadczenie o przyjętych sakramentach

6) zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

7) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

            

 

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

 

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza

21 zł

 

Pozostałe zaświadczenia*

*w tym zaświadczenie o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami

4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym

7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego

11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum

14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi

16) inne zaświadczenia wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny

Wydanie zezwolenia (pozwolenia koncesji)

Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.

1570 zł

 

Złożenie dokumentu

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

2) w sprawach:

a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia   

b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 10-10-2017
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 26-07-2019
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-08-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-08-2019
Liczba odwiedzin: 3048
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe