Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXXI/2349/2010 wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Puławskiej 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2348/2010 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2347/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2346/2010 zatwierdzenia zmiany w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2345/2010 zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2344/2010 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2343/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg i przekazania ich Straży Miejskiej m.st. Warszawy 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2342/2010 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2341/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2340/2010 wyrażenia zgody na użyczenie jednoosobowej spółce m. st. Warszawy pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. pomieszczeń ekspedycji na okres do dnia 30 kwietnia 2013 r. 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2339/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2338/2010 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2337/2010 zmian w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2336/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków m. st. Warszawy 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2335/2010 wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady m. st. Warszawy Nr XLVI/1422/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2334/2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2333/2010 zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok 28-04-2010 Szczegóły
LXXXI/2332/2010 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2009 roku oraz udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tego tytułu 28-04-2010 Szczegóły
LXXIX/2331/2010 nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie oraz nieodpłatnego korzystania z parkingów P & R w Warszawie dla uczestników Mszy Świętej w Warszawie celebrowanej za Ofiary Katastrofy pod Smoleńskiem 15-04-2010 Szczegóły
LXXVIII/2330/2010 nadania Honorowego Obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy 15-04-2010 Szczegóły
1
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe