Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zastępcy Prezydenta

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy


Prezydent w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje najwyżej czterech zastępców Prezydenta, wskazując imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.

Zarządzenie nr 1812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania zastępców Prezydenta m.st. Warszawy [zobacz]


Zadania Zastępców Prezydenta zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy, w drodze zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz w udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwach i upoważnieniach.

Do zadań zastępców Prezydenta i Sekretarza należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta
 2. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu m.st. Warszawy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy
 6. reprezentowanie m.st. Warszawy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Prezydentem
 7. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących m.st. Warszawy, w zakresie ustalonym przez Prezydenta
 8. współdziałanie z Radą m.st. Warszawy, Prezydentem, pozostałymi zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem, Dyrektorem Magistratu, Dyrektorami Koordynatorami, radami dzielnic oraz zarządami dzielnic, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi danego zastępcy Prezydenta oraz Sekretarza
 9. współpraca z Komitetem Audytu dla m.st. Warszawy

zobacz:
 • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 124/2020 z 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy i Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-04-18
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-04
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-04
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-04
Wersja standardowa