Kanał Wyżej
Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy
Paweł Rabiej Michał Olszewski Renata Kaznowska Robert Soszyński
Prezydent w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje najwyżej czterech zastępców Prezydenta, wskazując imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.
Zarządzenie nr 1812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania zastępców Prezydenta m.st. Warszawy [zobacz]
Zadania Zastępców Prezydenta zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy, w drodze zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz w udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwach i upoważnieniach.
Do zadań zastępców Prezydenta i Sekretarza należy:
wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta składanie oświadczeń woli w imieniu m.st. Warszawy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy reprezentowanie m.st. Warszawy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Prezydentem udzielanie wywiadów i informacji dotyczących m.st. Warszawy, w zakresie ustalonym przez Prezydenta współdziałanie z Radą m.st. Warszawy, Prezydentem, pozostałymi zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem, Dyrektorem Magistratu, Dyrektorami Koordynatorami, radami dzielnic oraz zarządami dzielnic, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi danego zastępcy Prezydenta oraz Sekretarza współpraca z Komitetem Audytu dla m.st. Warszawy
zobacz: regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy Zarządzenie nr 124/2020 z 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy i Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Paweł Rabiej
Michał Olszewski
Renata Kaznowska
Robert Soszyński
Dokumenty
Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Wersja standardowa