Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Miasto Stołeczne Warszawa > Statut m.st. Warszawy > Statut m.st. Warszawy

Statut m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Statut m.st. Warszawy został przyjęty uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 23 z 27 lutego 2008 r., pod poz. 875.

Zmiana:
 • uchwała nr XXXVII/1107/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 lipca 2008 r.
  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 18 sierpnia 2008 r., poz. 4977)
 • uchwała nr LXXXIII/2107/2014 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2014 r.
  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 8 lipca 2014 r., poz. 6526)
 • uchwała nr XCIV/2406/2014 Rady m.st. Warszawy z 6 listopada 2014 r.
  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 19 listopada 2014 r., poz. 10422)
 • uchwała nr II/26/2018 Rady m.st. Warszawy z 6 grudnia 2018 r.
  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 15 grudnia 2018 r., poz. 12653)
 • uchwała nr XXIII/656/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r.
  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 10 grudnia 2019 r., poz. 14829)
Tekst jednolity:
 • obwieszczenie nr 1/2019 Rady m.st. Warszawy z 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2019 r., poz. 14465)

Preambuła

Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Zakres i zasady działania Miasta
Rozdział III - Rada Miasta
Rozdział IV - Prezydent
Rozdział V - Dzielnice Miasta
Rozdział VI - Zasady gospodarki finansowej Miasta
Rozdział VII - Pracownicy samorządowi Miasta
Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

początek strony

§ 1

 1. Miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.
 2. Mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy tworzą wspólnotę samorządową.
 3. Terytorium miasta stołecznego Warszawy stanowi obszar w granicach określonych w załączniku nr 1 do Statutu.
 4. Miasto stołeczne Warszawa posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.
[zobacz: Informacje podstawowe o Warszawie, plan Warszawy]

§ 2

Ilekroć w Statucie mowa jest o:

 1. Mieście - należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawę;
 2. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy, będącą organem stanowiącym i kontrolnym miasta stołecznego Warszawy;
 3. Przewodniczącym Rady Miasta - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady miasta stołecznego Warszawy;
 4. wiceprzewodniczącym Rady Miasta - należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady miasta stołecznego Warszawy;
 5. radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady miasta stołecznego Warszawy;
 6. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, będącego organem wykonawczym miasta stołecznego Warszawy;
 7. zastępcy Prezydenta - należy przez to rozumieć zastępcę Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;
 8. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza miasta stołecznego Warszawy;
 9. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika miasta stołecznego Warszawy;
 10. Urzędzie Miasta - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Prezydent miasta stołecznego Warszawy wykonuje zadania;
 11. dzielnicy - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą miasta stołecznego Warszawy;
 12. radzie dzielnicy - należy przez to rozumieć organ stanowiący i kontrolny dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;
 13. zarządzie dzielnicy - należy przez to rozumieć organ wykonawczy dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;
 14. burmistrzu dzielnicy - należy przez to rozumieć przewodniczącego zarządu dzielnicy miasta stołecznego Warszawy;
 15. urzędzie dzielnicy - należy przez to rozumieć część Urzędu miasta stołecznego Warszawy właściwą dla dzielnicy;
 16. Statucie - należy przez to rozumieć Statut miasta stołecznego Warszawy;
 17. statutach dzielnic - należy przez to rozumieć statuty dzielnic miasta stołecznego Warszawy;
 18. ustawie warszawskiej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.);
 19. ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);
 20. ustawie o samorządzie powiatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130);
 21. kodeksie postępowania administracyjnego - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196);
 22. ustawie o petycjach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

§ 3

 1. Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy i poprzez organy dzielnic.
 2. Podział zadań na zadania wykonywane przez organy Miasta i na zadania wykonywane przez organy dzielnic oraz relacje między organami Miasta a organami dzielnic regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Miasta.

§ 4

 1. Herbem Miasta jest wizerunek Syreny. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Barwami Miasta są kolory: żółty i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru żółtego a dolny koloru czerwonego. Wzór określa załącznik nr 3 do Statutu.
 3. Dzielnice obok herbu i barw Miasta mogą używać własnego herbu. Herb dzielnicy określa statut dzielnicy.
 4. Dniem Pamięci Warszawy jest 1 sierpnia - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
[zobacz: Herb i barwy m.st. Warszawy]

§ 5

Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy, które jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców, przyznaje Rada Miasta na zasadach i w trybie określonych w odrębnej uchwale.

[zobacz: Rejestr Honorowych Obywateli m.st. Warszawy]

§ 6

Wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy” jest przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom wyróżniającym się działalnością na rzecz Miasta na zasadach i w trybie określonych w odrębnej uchwale.

[zobacz: Ewidencja wyróżnień - "Zasłużony dla Warszawy"]

§ 7

Osobom fizycznym, osobom prawnym i zespołom tych osób oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej szczególnie zasłużonym dla Miasta może być przyznana „Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy”, którą przyznaje Rada Miasta na zasadach i w trybie określonym w odrębnej uchwale.

[zobacz: rejestr - Nagrody m.st. Warszawy]

Rozdział II
Zakres i zasady działania Miasta

początek strony

§ 8

 1. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 2. Miasto wykonuje zadania przewidziane przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające ze stołecznego charakteru Miasta, określone w szczególności w ustawie warszawskiej.
[zobacz: Akty prawne]

§ 9

 1. Miasto może w celu wykonywania zadań publicznych tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania Miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
[zobacz: Jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy]

§ 10

 1. Mieszkańcy Miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Miasta lub organów dzielnic.
 2. W każdej sprawie ważnej dla Miasta lub dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami Miasta lub właściwej dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.
 3. W sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego, o ile przepisy nie stanowią inaczej.
 4. Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie Miasta lub dzielnicy.

§ 11

 1. Działalność organów Miasta i organów dzielnic jest jawna.
 2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Rady Miasta lub rady dzielnicy informuje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta lub siedzibie zarządu dzielnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Każdy ma prawo wstępu na sesje Rady Miasta i rad dzielnic, a także posiedzenia ich komisji.
 5. Każdy ma prawo uzyskiwania informacji oraz dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym: protokołów posiedzeń organów Miasta, organów dzielnic oraz komisji Rady Miasta i rad dzielnic, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej.

§ 12

 1. Dokumenty podlegające udostępnieniu na podstawie ustaw udostępnia:
  1. Prezydent lub osoba przez niego wskazana – jeżeli dotyczą zadań wykonywanych w Urzędzie Miasta;
  2. kierownik jednostki organizacyjnej Miasta lub osoba przez niego wskazana - jeżeli dotyczą zadań wykonywanych przez tę jednostkę.
[zobacz: Rzecznik Informacji Publicznej, Jak korzystać z BIP, Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP]

Rozdział III
Rada Miasta

początek strony

§ 13

 1. Rada Miasta obraduje na sesjach i wyraża swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń.
 2. Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 3. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należą sprawy zastrzeżone przez ustawy wyłącznie radom gmin i powiatów.
 4. Następujące sprawy, należące do wyłącznej właściwości Rady Miasta, wymagają opinii rad dzielnic, a w przypadku kiedy dotyczą tylko jednej lub kilku dzielnic - opinii właściwej rady lub opinii rad dzielnic:
  1. projekty uchwał dotyczące uchwalania Statutu;
  2. projekty uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
  3. projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. projekty uchwał w sprawie programów rozwoju Miasta;
  5. projekty uchwał w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia dzielnic;
  6. projekty uchwał w sprawie uchwalania statutów dzielnic;
  7. 6a. projekty uchwał w sprawie ustalania zakresu działania dzielnic, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez dzielnicę;
  8. projekty uchwał w sprawach: herbu i barw Miasta, herbów dzielnic, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników;
  9. załączniki dzielnicowe do projektu uchwały budżetowej;
  10. pprojekty uchwał w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 5. W przypadku niewyrażenia przez radę dzielnicy opinii, o której mowa w ust. 4 pkt 8 w terminie 20 dni, w ust. 4 pkt 4, 6a, 7 i 9 w terminie 30 dni, w ust. 4 pkt 6 w terminie 60 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 termin ten wynosi 6 tygodni. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 stosuje się § 43a ust. 6.
 6. Na wniosek przewodniczącego rady dzielnicy złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, właściwy organ Miasta może wydłużyć termin na wyrażenie opinii w sprawach określonych w ust. 4 pkt 4-8, nie więcej niż o 14 dni.
 7. Przepisy ust. 4 pkt 1-7 i 9, ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do projektów zmian uchwał Rady Miasta w sprawach, o których mowa w ust. 4.
[zobacz: Rada m.st. Warszawy, Uchwały i stanowiska Rady]

§ 14

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.

§ 15

 1. Radny reprezentuje wyborców poprzez czynny udział w pracach Rady Miasta i innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub powołany zgodnie z przepisami prawa.
 2. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Miasta oraz ich organizacjami, a także przyjmuje postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.
 3. Radny otrzymuje dietę z tytułu sprawowania mandatu. Wysokość diety i zasady jej wypłacania określa Rada Miasta odrębną uchwałą.
 4. Radny ma obowiązek wyłączyć się z udziału w sprawie, która dotyczy jego interesu prawnego, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, osób przez niego przysposobionych albo pozostających pod jego opieką lub kuratelą.
 5. Sprawy osobowe radnego Rada Miasta rozpatruje w obecności zainteresowanego, chyba że ten, skutecznie zawiadomiony, nie przybył na posiedzenie Rady Miasta i nie usprawiedliwił wcześniej swojej nieobecności.
 6. Radny, o którym mowa w ust. 5, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.
 7. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Miasta pisemne oświadczenie w tej sprawie.
[zobacz: Radni m.st. Warszawy (dyżury)]

§ 16

 1. Rada Miasta powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz dzielnic, w szczególności w zakresie:
   1. wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
   2. realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta,
   3. działalności finansowej i gospodarczej,
   4. dokonywanych przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Miasta;
  2. opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miasta wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania Prezydentowi absolutorium;
  3. (uchylony);
  4. opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę Miasta w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę Miasta.
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzany przez Radę Miasta, a w przypadkach nadzwyczajnych: każdorazowo – na podstawie zlecenia Rady Miasta, wyrażonego w formie uchwały.
 6. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miasta roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informuje Radę Miasta o prowadzonych lub zakończonych kontrolach - na każde jej wezwanie.
 7. Komisja Rewizyjna może powoływać ze swojego składu co najmniej trzyosobowe zespoły kontrolne, dla przeprowadzenia określonej kontroli. Uchwała Komisji Rewizyjnej o powołaniu zespołu kontrolnego określa w szczególności:
  1. członków zespołu, w tym jego przewodniczącego;
  2. przedmiot, zakres i cel kontroli;
  3. tryb kontroli;
  4. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
 8. Członkowie zespołów kontrolnych prowadzą czynności kontrolne na podstawie pisemnego upoważnienia, udzielonego przez przewodniczącego danego zespołu. Upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych może udzielić również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 9. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na wniosek przewodniczącego zespołu kontrolnego, niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta.
 10. Przewodniczący zespołu kontrolnego, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, może wystąpić do Prezydenta o wykonanie ekspertyzy lub opinii w zakresie prowadzonej kontroli.
 11. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół z kontroli, zawierający w szczególności:
  1. podstawę prawną kontroli;
  2. nazwę i skład zespołu kontrolnego;
  3. przedmiot, zakres i cel kontroli;
  4. termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
  5. wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych, z określeniem czasu i miejsca ich przeprowadzenia, osób, które były obecne przy czynnościach kontrolnych, wraz z ich wyjaśnieniami, oraz wykaz badanych dokumentów, z przytoczeniem ich najważniejszych tez;
  6. wnioski z kontroli, w tym wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych. Protokół z kontroli podpisuje przewodniczący zespołu kontrolnego.
 12. Protokół z kontroli doręcza się:
  1. Przewodniczącemu Rady Miasta;
  2. Prezydentowi oraz
  3. kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta lub burmistrzowi dzielnicy, w zależności od przedmiotu kontroli.
 13. Kontrolowany przedstawia Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej swoje uwagi i wyjaśnienia do protokołu z kontroli w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 14. W oparciu o protokół z kontroli i uwagi oraz wyjaśnienia kontrolowanego, Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie z kontroli. Sprawozdanie to w szczególności stwierdza wykonanie lub niewykonanie przez kontrolowanego zaleceń pokontrolnych, określonych w protokole z kontroli.
 15. Sprawozdanie z kontroli podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i dostarcza je niezwłocznie:
  1. Przewodniczącemu Rady Miasta;
  2. Prezydentowi oraz
  3. kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta lub burmistrzowi dzielnicy, w zależności od przedmiotu kontroli.
 16. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz zespołów kontrolnych mogą uczestniczyć:
  1. radni nie będący członkami Komisji Rewizyjnej;
  2. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona;
  3. kierownik jednostki organizacyjnej Miasta lub burmistrz dzielnicy, w zależności od przedmiotu kontroli, bądź osoba przez nich upoważniona.
 17. W przypadkach określonych w ustawie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub przewodniczący zespołu kontrolnego, za zgodą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, mogą podjąć decyzję o wyłączeniu jawności posiedzenia – odpowiednio – Komisji Rewizyjnej lub zespołu kontrolnego.
[zobacz: Komisja Rewizyjna Rady m.st. Warszawy, Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy (porządki i protokoły z posiedzeń)]

§ 16a

 1. Rada Miasta powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 3. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, wniosków i petycji w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta.
 4. Na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w zależności od przedmiotu skargi, wniosku lub petycji, w posiedzeniu mają obowiązek uczestniczyć:
  1. Prezydent;
  2. kierownik jednostki organizacyjnej Miasta;
  3. przewodniczący komisji Rady Miasta;
   lub osoba przez nich upoważniona.
 5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może wystąpić do Prezydenta o wykonanie ekspertyzy lub opinii w zakresie przedmiotu skargi, wniosku lub petycji.
 6. W przypadkach określonych w ustawie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może podjąć decyzję o wyłączeniu jawności posiedzenia.

[zobacz: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy, Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy (porządki i protokoły z posiedzeń)]

§ 17

 1. Rada Miasta może powołać inne komisje stałe lub doraźne, określając ich przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej określa także okres, na który jest powołana.
 2. Komisje przedstawiają Radzie Miasta okresowe plany pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności.
 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych.
 4. Rada Miasta dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji.
 5. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej 1 komisji.
 6. Przewodniczący Rady Miasta i wiceprzewodniczący Rady Miasta nie mogą przewodniczyć komisjom stałym ani być członkami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
[zobacz: Komisje Rady m.st. Warszawy]

§ 18

 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, Przewodniczący Rady Miasta i wiceprzewodniczący Rady Miasta, radni nie będący członkami tej komisji oraz burmistrzowie dzielnic, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie, bez prawa udziału w głosowaniu, również inne osoby, których obecność może być uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
 3. Komisja nie może odmówić wysłuchania:
  1. burmistrza dzielnicy w sprawie, która dotyczy tej dzielnicy;
  2. określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o takie wysłuchanie zwróci się Przewodniczący Rady Miasta lub Prezydent.
 4. W przypadku rozpatrywania projektu uchwały w pierwszym czytaniu na posiedzeniu komisji odpowiednio stosuje się przepis § 30 ust. 1-3, 4a-5 oraz 6-12.

§ 19

 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia komisji, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami.
 2. Z upoważnienia przewodniczącego komisji może go zastępować wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/4 członków komisji lub Przewodniczącego Rady Miasta.
 4. W przypadku losowej niemożności wykonywania zadań przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, posiedzenie może zwołać i prowadzić Przewodniczący Rady Miasta lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Rady Miasta.
 5. Komisja podejmuje uchwałę o wyłączeniu jawności całości lub części posiedzenia oraz o wyłączeniu z udziału w nim osób zaproszonych w przypadkach przewidzianych przez ustawy.

§ 19a

 1. Dopuszczalne jest zwołanie wspólnego posiedzenia dwóch lub więcej komisji Rady Miasta.
 2. Wspólne posiedzenie komisji zwołują działając łącznie przewodniczący tych komisji, określając który z przewodniczących będzie kierował obradami wspólnego posiedzenia komisji oraz tryb zatwierdzenia protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Na potrzeby obrad wspólnego posiedzenia komisji sporządza się jedną listę obecności radnych będących członkami wszystkich komisji biorących udział we wspólnym posiedzeniu.
 4. Z obrad wspólnego posiedzenia komisji sporządza się jeden protokół.

§ 20

 1. Komisje, w sprawach należących do ich właściwości, wyrażają wolę w formie uchwały.
 2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków.
 3. 2a. Przewodniczący ogłasza wyniki każdego głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu.
 4. 2b. Wnioski zgłaszane podczas dyskusji, przed poddaniem ich pod głosowanie, muszą być przedłożone przewodniczącemu w formie pisemnej.
 5. Zgłoszone w trakcie obrad komisji wnioski, które nie znalazły się w przyjętej przez nią uchwale, na wniosek co najmniej 2 członków komisji zgłoszony w tym samym punkcie porządku obrad, są przedstawiane na sesji Rady Miasta jako wnioski mniejszości.
 6. Uchwałę komisji oraz wnioski mniejszości przedstawia na sesji Rady Miasta przewodniczący komisji lub upoważniony przez komisję sprawozdawca.

§ 21

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
 2. Członek komisji, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu w terminie 7 dni od udostępnienia projektu protokołu. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty. W przypadku wniesienia zastrzeżeń nie uwzględnionych przez przewodniczącego komisji decyzję o przyjęciu zastrzeżeń oraz całego protokołu podejmuje komisja w drodze uchwały.
 3. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca, jeżeli przewodniczył obradom.
 4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta obsługującej Radę Miasta oraz udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.
[zobacz: Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy (porządki obrad i protokoły z posiedzeń)]

§ 22

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
 2. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.
 3. Przewodniczący klubu zgłasza Przewodniczącemu Rady Miasta skład osobowy klubu w formie pisemnej.
 4. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
 5. Kluby radnych mogą posiadać własne regulaminy. Nie mogą być one sprzeczne ze Statutem.
 6. Stanowisko klubu radnych może być przedstawione na sesji Rady Miasta przez jego przedstawiciela.
 7. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Kluby radnych mogą występować do Prezydenta o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów.
[zobacz: Kluby Radnych m.st. Warszawy]

§ 23

 1. Rada Miasta na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Miasta. Rada Miasta określa w uchwale liczbę wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 2. Przewodniczący Rady Miasta organizuje prace Rady Miasta oraz prowadzi obrady. Do wykonywania tych zadań może wyznaczyć wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
 3. 2a. W ramach organizowania prac Rady Miasta Przewodniczący Rady Miasta może dokonywać czynności określonych w art. 231, 232, 237 § 4 w związku z art. 36-37, a także art. 243 i 245 kodeksu postępowania administracyjnego oraz w art. 5 ust. 3, art. 6, z wyłączeniem rozpatrzenia petycji, jak również w art. 7 ustawy o petycjach.
 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Miasta i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Miasta, zadania Przewodniczącego Rady Miasta wykonuje wiceprzewodniczący Rady Miasta najstarszy wiekiem.
 5. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących Rady Miasta następuje w trybie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
[zobacz: Przewodniczący Rady m.st. Warszawy, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy]

§ 24

 1. Rada Miasta obraduje na sesjach.
 2. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku obrad.
 3. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta lub wiceprzewodniczący Rady Miasta działający w trybie § 23 ust. 3.
 4. Przerwę w sesji może zarządzić przewodniczący obrad z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 5 radnych, klubu radnych bądź komisji Rady Miasta. W wypadku przerwy skutkującej kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 5. Rozpoczęcie obrad sesji może nastąpić tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta tj. w obecności co najmniej 30 radnych (quorum). Podstawą sprawdzenia quorum są podpisy radnych na liście obecności.
 6. Przy głosowaniu uchwał, stanowisk i wniosków formalnych musi wziąć udział co najmniej 30 radnych.
 7. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący obrad może zarządzić sprawdzenie quorum. Sprawdzenie quorum następuje poprzez zliczenie radnych obecnych w danym momencie na sali obrad.
 8. W przypadku, gdy w trakcie ustalenia wyników głosowania lub w trybie ust. 5 zostanie przez przewodniczącego obrad stwierdzony brak quorum, przewodniczący obrad wzywa radnych do powrotu na salę. Jeżeli mimo wezwania przewodniczącego obrad uzyskanie quorum nie będzie możliwe, przewodniczący obrad zarządza sporządzenie nowej listy obecności i złożenie przez obecnych na sali radnych podpisów, które stanowić będą podstawę do potwierdzenia obecności radnego na posiedzeniu.
 9. Jeżeli lista, o której mowa w ust. 8, potwierdzi brak quorum, przewodniczący obrad przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
 10. Przewodniczący obrad może z grona radnych powołać sekretarzy obrad i powierzyć im prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
[zobacz: Sesje Rady m.st. Warszawy]

§ 25

 1. Formalne dokumenty związane z przedmiotem obrad Rady Miasta, a w szczególności: porządek obrad sesji, projekty wnoszonych na sesję uchwał i stanowisk oraz opinie do nich, zwane są drukami.
 2. Każdy druk opatruje się kolejnym numerem i datą.
 3. Za nadanie kolejnego numeru druku odpowiada komórka organizacyjna Urzędu Miasta obsługująca Radę Miasta.
[zobacz: Tok prac uchwałodawczych]

§ 26

 1. Przewodniczący Rady Miasta może zwołać sesję uroczystą Rady Miasta.
 2. Do sesji uroczystej nie stosuje się przepisów § 24 ust. 5 i § 27 ust. 4.
 3. Na sesji uroczystej nie podejmuje się uchwał.

§ 27

 1. Sesje Rady Miasta zwołuje Przewodniczący Rady Miasta nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w miarę potrzeby.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji:
  1. radnych;
  2. Prezydenta;
  3. Skarbnika;
  4. Sekretarza;
  5. burmistrzów dzielnic;
  6. przewodniczących rad dzielnic.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się mieszkańców Miasta.
 4. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miasta, Przewodniczący Rady Miasta obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Do zawiadomienia nie stosuje się terminu określonego w ust. 2.
 5. Jeżeli wnioskodawcami zwołania sesji są radni, wyznaczają oni spośród siebie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania ich w sprawach dotyczących sesji.
 6. Zawiadomienie o sesji, porządek obrad, projekty uchwał ujęte w porządku oraz inne niezbędne materiały udostępnia się radnym w formie elektronicznej w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej nie podlegają dokumenty zawierające ograniczenie jawności. Radni, którzy złożyli pisemną prośbę dotyczącą otrzymywania materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, w formie papierowej, otrzymują materiały także w tej formie do skrytek radnych w terminie, o którym mowa w ust. 2.
 7. Dla ważności zwołania sesji niezbędne jest, by termin, o którym mowa w ust. 2, był zachowany wobec radnych i Prezydenta.
[zobacz: Sesje Rady m.st. Warszawy]

§ 28

 1. Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii Konwentu, składającego się z: Przewodniczącego Rady Miasta, wiceprzewodniczących Rady Miasta i przedstawicieli klubów radnych.
 2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1. przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji;
  2. rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i przyjęcie uchwał (stanowisk);
  3. (uchylony).
 3. Rada Miasta, na wniosek radnego lub Prezydenta, może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.
 4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie § 27 ust. 4 stosuje się ust. 3, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
 5. Na wniosek Prezydenta, Przewodniczący Rady Miasta jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Miasta co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
 6. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady Miasta jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Miasta co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady Miasta.

§ 29

 1. Rada Miasta wyraża swoją wolę w formie:
  1. uchwał - gdy wola Rady Miasta rodzi skutki prawne;
  2. stanowisk - gdy wola Rady Miasta nie rodzi skutków prawnych;
  3. ustaleń - w sprawach procedowania na sesji;
  4. w innych formach dopuszczonych ustawą.
 2. Z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska mogą wystąpić:
  1. Przewodniczący Rady Miasta;
  2. komisja;
  3. grupa co najmniej 5 radnych;
  4. Prezydent;
  5. rada dzielnicy na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta;
  6. grupa mieszkańców, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o samorządzie powiatowym, posiadających czynne prawo wyborcze do wyboru organu stanowiącego, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta.
 3. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.
 4. Projekt uchwały składany przez wnioskodawcę powinien zawierać:
  1. tytuł;
  2. podstawę prawną;
  3. przepisy merytoryczne;
  4. termin wejścia w życie.
 5. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym powinny być zawarte:
  1. wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;
  2. przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą;
  3. wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem;
  4. skutki finansowe realizacji uchwały.
 6. Projekt uchwały wniesiony na sesję wymaga opinii prawnej radcy prawnego lub adwokata wykonującego obsługę prawną Urzędu Miasta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, co do zgodności uchwały z prawem oraz opinii Skarbnika, co do konsekwencji dla budżetu Miasta. Przepis stosuje się odpowiednio do autopoprawek i poprawek do projektu uchwały. 6a. Opinia co do zgodności projektu uchwały z prawem powinna być przedstawiona w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 7. Projekt uchwały wnoszony na sesję wymaga opinii właściwej merytorycznie komisji. Jeśli projekt wymaga opinii więcej niż jednej komisji, Przewodniczący Rady Miasta kierując projekt do komisji, określa komisję wiodącą. Projekt uchwały wnoszony przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 wymaga - z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 - opinii Prezydenta.
 8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Miasta może skierować projekt uchwały na sesję bez opinii właściwej merytorycznie komisji i Prezydenta.
 9. Prezydent nie opiniuje projektu uchwały odnoszącej się do wewnętrznej organizacji Rady Miasta.
 10. Projekt uchwały powinien być dostarczony Przewodniczącemu Rady Miasta najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji, na której ma być rozpatrzony.
 11. Do projektu stanowiska dołącza się uzasadnienie, zawierające wyjaśnienie potrzeby podjęcia stanowiska.
 12. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały lub stanowiska najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji, na której miał być rozpatrywany. Późniejsze wycofanie projektu jest możliwe jedynie w trybie określonym w § 28 ust. 3.
[zobacz: Tok prac uchwałodawczych, Uchwały i stanowiska Rady]

§ 30

 1. Dyskusję przeprowadza się oddzielnie nad każdym punktem porządku obrad. Rada Miasta może jednak podjąć ustalenie o przeprowadzeniu łącznej debaty nad więcej niż jednym punktem, jeśli przemawiają za tym względy merytoryczne.
 2. Przewodniczący obrad w dyskusji nad danym punktem porządku obrad udziela głosu w pierwszej kolejności przedstawicielom klubów: od największego do najmniejszego, a następnie radnym, według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością przewodniczący obrad udziela głosu Prezydentowi (zastępcy Prezydenta), Sekretarzowi i Skarbnikowi lub osobie przez nich upoważnionej oraz wnioskodawcy.
 3. Wystąpienie na sesji lub komisji nie może trwać dłużej niż 8 minut, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może wydłużyć czas wystąpienia. Ograniczenia czasu wystąpień radnych nie dotyczą wystąpień w debacie budżetowej, nad raportem o stanie Miasta i absolutoryjnej oraz Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, osoby przez nich upoważnionej i wnioskodawcy.
 4. W dyskusji nad danym punktem porządku obrad, w której radni zabierają głos według listy zgłoszeń, radny może zabrać głos tylko raz. Powtórnie radny może zabrać głos tylko raz w celu złożenia sprostowania lub zadania pytania i o ile wcześniej Rada Miasta nie podjęła ustalenia o zamknięciu listy mówców. Zadanie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
 5. 4a. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii Konwentu lub przewodniczący komisji po zasięgnięciu opinii komisji może ustalić odmienne zasady przeprowadzania dyskusji.
 6. Przewodniczący obrad udziela głosu burmistrzowi dzielnicy w sprawie, która dotyczy tej dzielnicy, oraz może udzielić głosu innej osobie nie będącej radnym.
 7. 5a. W debacie nad raportem o stanie Miasta Przewodniczący obrad udziela głosu mieszkańcom na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 8. Poza kolejnością zgłoszonych mówców przewodniczący obrad udziela głosu w trybie sprostowania. Wystąpienie w trybie sprostowania nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
 9. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad, przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
 10. Jeżeli mówca przekracza ustalony czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący obrad odbiera mówcy głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
 11. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący obrad przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
 12. Przewodniczący obrad nakazuje opuszczenie miejsca obrad osobie nie będącej radnym, która swoim zachowaniem zakłóca porządek lub w inny sposób uchybia powadze sesji.
 13. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamyka dyskusję.
 14. Radny obecny na sesji w czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad - w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu - może złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu sesji nie później niż w ciągu 3 dni.

§ 31

 1. Rada Miasta rozpatruje projekt uchwały w dwóch czytaniach.
 2. Pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu komisji, bądź na sesji Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta podejmuje decyzję o tym, gdzie odbędzie się pierwsze czytanie.
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały obejmuje:
  1. przedstawienie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę;
  2. pytania radnych i odpowiedzi wnioskodawcy;
  3. dyskusję w sprawie projektu, w ramach której radni mogą zgłaszać poprawki, a wnioskodawca autopoprawki.
 4. Poprawki i autopoprawki zgłasza się na piśmie.
 5. Komisja rozpatruje poprawki i autopoprawki z udziałem przedstawiciela wnioskodawcy.
 6. Komisja, po zakończeniu prac nad pierwszym czytaniem projektu uchwały, opracowuje sprawozdanie, które zawiera w szczególności opinię komisji o projekcie, poprawki wraz z opinią wnioskodawcy co do ich przyjęcia oraz wnioski mniejszości, z zastrzeżeniem ust. 10.
 7. Drugie czytanie projektu uchwały obejmuje:
  1. sprawozdanie z prac komisji lub przedstawienia opinii komisji w przypadku, o którym mowa w ust. 10;
  2. opinię Prezydenta, z wyłączeniem przypadku określonego w § 29 ust. 8 i 9;
  3. wystąpienia w imieniu klubów radnych;
  4. pytania radnych do sprawozdawcy komisji lub wnioskodawców oraz ich odpowiedzi;
  5. głosowanie nad propozycjami poprawek, wnioskami mniejszości i projektem uchwały w całości.
 8. Drugie czytanie kończy się przegłosowaniem poprawek i całego projektu uchwały albo odesłaniem do ponownego rozpatrzenia przez właściwą komisję albo zwróceniem projektu wnioskodawcy. Rada Miasta może zwrócić projekt uchwały wnioskodawcy celem przygotowania projektu uchwały uwzględniającego przyjęte autopoprawki i poprawki lub dokonania innych czynności przewidzianych przepisami prawa. Wniosek w tej sprawie może zgłosić przedstawiciel wnioskodawcy.
 9. Po zrealizowaniu procedury określonej w ust. 7 pkt 1-4 przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos wyłącznie w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 10. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Miasta może na wniosek Prezydenta skrócić prace nad projektem uchwały, której wnioskodawcą jest Prezydent, poprzez przeprowadzenie pierwszego czytania i drugiego czytania na tej samej sesji.
 11. Pierwsze i drugie czytanie projektu uchwały na sesji Rady Miasta odbywa się obligatoryjnie w przypadku uchwał w sprawie budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania oraz w sprawie absolutorium dla Prezydenta.
 12. Jeżeli w trakcie pierwszego czytania przeprowadzanego na sesji Rady Miasta zostanie zgłoszona poprawka albo autopoprawka, Przewodniczący Rady Miasta może zarządzić przerwę w obradach w celu zaopiniowania poprawki albo autopoprawki przez właściwą komisję lub zdecydować o kontynuacji pierwszego czytania na posiedzeniu komisji.

§ 32

 1. Radny wyraża w głosowaniu swoją wolę poprzez oddanie głosu: "za", "przeciw”, "wstrzymuję się", z wyjątkiem głosowań personalnych, o których mowa w ust. 7 i 8 .
 2. Uchwały, stanowiska i ustalenia Rada Miasta przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej,
 3. Porządek głosowania jest następujący:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały (stanowiska);
  2. odesłanie projektu uchwały (stanowiska) do komisji;
  3. głosowanie poprawek, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przegłosowania poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się głosowaniu; w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, w pierwszej kolejności głosuje się poprawkę najdalej idącą;
  4. 3a. zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy;
  5. głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
 4. Przewodniczący obrad ogłasza wyniki każdego głosowania jawnego, w tym głosowań imiennych, niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki wszystkich głosowań jawnych odnotowuje się w protokole sesji.
 5. W głosowaniu jawnym radni głosują za pomocą aparatury do głosowania. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: "za", "przeciw", "wstrzymuję się".
 6. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji z grona radnych komisja skrutacyjna. Radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady Miasta oraz datą i podpisem przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole komisji skrutacyjnej i w protokole sesji.
 7. W przypadku głosowań personalnych, gdy kandydat jest tylko jeden, na karcie do głosowania, obok imienia i nazwiska kandydata, umieszcza się wyrazy "za" i "przeciw". Przy każdym z tych wyrazów umieszcza się kratkę. Radny głosuje poprzez postawienie znaku "X" w jednej z kratek.
 8. W przypadku głosowań personalnych, gdy kandydatów jest więcej niż jeden, na karcie do głosowania, obok wpisanych w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów, umieszcza się kratki. Radny głosuje poprzez postawienie znaku "X" w kratce przy nazwiskach kandydatów, których wybiera.
 9. Rada Miasta w przypadkach przewidzianych ustawą przeprowadza głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się za pomocą aparatury do głosowania, a w przypadku nie działania aparatury, przez wywoływanie radnych z nazwiska i imienia w kolejności alfabetycznej i odnotowywanie w protokole, czy radny oddał głos "za", "przeciw" czy "wstrzymuję się".
 10. Przy podejmowaniu przez Radę Miasta ustaleń odnoszących się do procedowania na sesji, głosowanie może być zastąpione wypowiedzianą przez przewodniczącego obrad formułą: jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Rada propozycję przyjęła". Brak sprzeciwu uznaje się za podjęcie przez Radę Miasta ustalenia jednogłośnie.

§ 33

 1. Podczas sesji mogą być zgłaszane wnioski formalne. Wniosek formalny może dotyczyć:
  1. ograniczenia czasu wystąpień mówców;
  2. zarządzenia przerwy w obradach;
  3. przerwania sesji;
  4. zamknięcia listy mówców;
  5. (uchylony)
  6. stwierdzenia quorum;
  7. głosowania bez dyskusji;
  8. zamknięcia dyskusji;
  9. reasumpcji głosowania.
 2. W sprawie formalnej głosu udziela się poza listą mówców. Zabranie głosu w sprawie wniosku formalnego nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
 3. Przewodniczący obrad udziela głosu jednemu przeciwnikowi wniosku. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Wniosek o głosowanie bez dyskusji, o zamknięcie dyskusji i o zamknięcie listy mówców nie może dotyczyć:
  1. uchwały budżetowej bądź uchwały w sprawie zmian w budżecie;
  2. 1a) uchwały o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania;
  3. uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium;
  4. uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
  5. uchwały o zaciągnięciu kredytu bądź wieloletnim zobowiązaniu;
  6. uchwały o przyjęciu projektu Statutu bądź o zmianie Statutu;
  7. uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miasta bądź wiceprzewodniczącego Rady Miasta;
  8. uchwały o odwołaniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  9. uchwały o odwołaniu Skarbnika;
  10. uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.
 5. Wniosek o reasumpcję głosowania może dotyczyć jedynie głosowań w ramach danego punktu porządku obrad, przed otwarciem następnego punktu porządku obrad, albo może być zgłoszony i głosowany wyłącznie bezpośrednio po głosowaniu, którego dotyczy wniosek.

§ 34

 1. Radni mają prawo składać interpelacje i zapytania na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
[zobacz: Radni m.st. Warszawy (interpelacje i zapytania Radnych m.st. Warszawy)]

§ 35

 1. Uchwały i stanowiska podjęte na sesji opatruje się odpowiednio kolejnym numerem i datą.
 2. Uchwały i stanowiska podpisuje Przewodniczący Rady Miasta. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Miasta na sesji, podpis składa upoważniony wiceprzewodniczący Rady Miasta. Uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta podpisuje przewodniczący obrad.
 3. Z sesji Rady Miasta sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: stwierdzenie prawomocności obrad, porządek obrad, podjęte uchwały i przyjęte stanowiska, wyniki głosowań oraz podstawowe informacje o przebiegu sesji, w tym główne tezy wystąpień.
 4. Załącznikami do protokołu są:
  1. transkrypcja stenogramu z obrad;
  2. podjęte uchwały i stanowiska;
  3. protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowań tajnych;
  4. listy obecności radnych;
  5. oświadczenia i inne dokumenty złożone do protokołu na ręce przewodniczącego obrad.
 5. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta obsługującej Radę Miasta, najpóźniej po 7 dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić na piśmie uwagi do projektu protokołu w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu uwag decyduje Przewodniczący Rady Miasta. Od decyzji Przewodniczącego Rady Miasta służy odwołanie do Rady Miasta. Rada Miasta podejmuje rozstrzygnięcie na sesji.
 6. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag, ostateczny tekst projektu protokołu udostępnia się do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.
 7. Odpis przyjętego protokołu Przewodniczący Rady Miasta przesyła niezwłocznie Prezydentowi.
 8. Protokół podpisują wszystkie osoby, które przewodniczyły obradom w czasie sesji.
 9. Protokół wraz z załącznikami jest niezwłocznie po przyjęciu udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów zawierających ograniczenie jawności.
[zobacz: Sesje Rady m.st. Warszawy (porządki obrad, protokoły z obrad, wyniki głosowań)]

§ 36

W sprawach ważnych lub budzących duże zainteresowanie mieszkańców Miasta Rada Miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, określając jednocześnie zasady jego przeprowadzenia.

Rozdział IV
Prezydent

początek strony

§ 37

 1. Prezydent wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa.
 2. Prezydent uczestniczy, w miarę możliwości, w sesjach Rady Miasta.
 3. Prezydent w szczególności:
  1. przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta;
  2. gospodaruje mieniem Miasta;
  3. realizuje budżet Miasta odpowiadając za jego prawidłowe wykonanie;
  4. reprezentuje Miasto na zewnątrz;
  5. kieruje bieżącymi sprawami Miasta;
  6. wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Miastu ustawami oraz powierzone w drodze porozumień;
  7. jest zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży Miasta;
  8. w sprawach nie cierpiących zwłoki wydaje zarządzenia porządkowe i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Miasta na najbliższej sesji;
  9. przesyła przepisy porządkowe do wiadomości starostom sąsiednich powiatów i wójtom sąsiednich gmin następnego dnia po ich ustanowieniu;
  10. opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
[zobacz: Prezydent m.st. Warszawy, Zarządzenia Prezydenta]

§ 38

Prezydent w ramach realizacji budżetu Miasta:

 1. odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta;
 2. informuje mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
 3. niezwłocznie po uchwaleniu przez Radę Miasta ogłasza uchwałę budżetową, a po zamknięciu roku budżetowego, sprawozdanie z jej wykonania.
[zobacz: Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy]

§ 39

Prezydent jest kierownikiem Urzędu Miasta i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

[zobacz: Urząd m.st. Warszawy, Biura Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne miasta]

§ 40

Prezydent w drodze zarządzenia, powołuje i odwołuje najwyżej czterech zastępców Prezydenta, wskazując imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.

[zobacz: Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy]

§ 41

 1. Sekretarz jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę.
 2. Sekretarz podlega bezpośrednio Prezydentowi.

[zobacz: Sekretarz m.st. Warszawy]

§ 42

 1. Skarbnik jest powoływany przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta.
 2. Odwołanie Skarbnika następuje w trybie ust. 1, przy czym powołanie jego następcy powinno nastąpić na tej samej sesji Rady Miasta, na której nastąpiło odwołanie poprzednika.
[zobacz: Skarbnik m.st. Warszawy]

Rozdział V
Dzielnice Miasta

początek strony

§ 43

 1. Podział Miasta na dzielnice jest obligatoryjny.
 2. W dniu wejścia w życie Statutu dzielnicami Miasta są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz.
[zobacz: Dzielnice m.st. Warszawy, plan Warszawy]

§ 43a

 1. Rada Miasta, w drodze uchwały, tworzy, łączy, dzieli i znosi dzielnice. Zmiana granic dzielnic następuje w trybie zmiany statutów właściwych dzielnic.
 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w sposób:
  1. zapewniający dzielnicy terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny;
  2. uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe;
  3. zapewniający zdolność wykonywania zadań wynikających z zakresu działania dzielnicy.
 3. Zamiar wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dzielnicy, której ten zamiar dotyczy, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta.
 4. Z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem § 29 ust. 2 pkt 1-5, może wystąpić również grupa mieszkańców, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 6. W tym przypadku ustępu 3 nie stosuje się.
 5. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii:
  1. rady dzielnicy, której dotyczy;
  2. Prezydenta.
 6. W przypadku niewyrażenia opinii, o których mowa w ust. 5, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
 7. Zmiana, o której mowa w ust. 1, następuje z dniem 1 stycznia, a w roku, w którym odbywają się wybory do Rady Miasta, może nastąpić z dniem wyborów.

§ 44

 1. Dzielnice działają na podstawie ustaw, Statutu, statutów dzielnic i innych uchwał Rady Miasta.
 2. Do zakresu działania dzielnic należą, niezastrzeżone dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym:
  1. inwestycji;
  2. gminnych zasobów lokalowych, położonych na obszarze właściwej dzielnicy;
  3. nieruchomości Miasta położonych na obszarze właściwej dzielnicy;
  4. nabywania i zbywania nieruchomości Miasta, położonych na obszarze właściwej dzielnicy, w zakresie i trybie określonym zarządzeniem Prezydenta;
  5. jednostek organizacyjnych Miasta położonych na terenie właściwej dzielnicy i nie zaliczonych do placówek o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta:
   1. placówek oświaty i wychowania,
   2. jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty,
   3. (uchylony)
   4. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   5. domów kultury,
   6. bibliotek,
   7. ośrodków sportu i rekreacji,
   8. jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym,
   9. innych jednostek określonych w uchwale Rady Miasta;
  6. zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd innym podmiotom;
  7. dzielnicowych obiektów administracyjnych;
  8. jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy;
  9. (uchylony)
  10. ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych;
  11. działalności kulturalnej;
  12. ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;
  13. dróg publicznych - z wyłączeniem dróg przekazanych innym podmiotom, transportu drogowego, ruchu drogowego i przewozów;
  14. architektury i budownictwa;
  15. (uchylony)
  16. (uchylony)
  17. (uchylony)
  18. pobierania podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, a także ubezpieczenia społecznego rolników;
  19. promocji dzielnicy;
  20. miejsc pamięci narodowej;
  21. 20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  22. innych spraw przekazanych dzielnicom uchwałą Rady Miasta.
 3. Kompetencje organów dzielnic w sprawach wymienionych w ust. 2, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 2 pkt 4, określa Rada Miasta w odrębnej uchwale.
 4. Zadania i kompetencje dzielnicy wynikające z ustaw, Statutu, statutów dzielnic i innych uchwał Rady Miasta realizowane są przez:
  1. radę dzielnicy;
  2. zarząd dzielnicy.

§ 45

 1. Dzielnice, w imieniu Miasta, samodzielnie zarządzają i korzystają z mienia Miasta, przekazanego im do zarządzania i korzystania na podstawie zarządzeń Prezydenta.
 2. Prezydent może przekazać dzielnicom mienie Miasta do samodzielnego zarządzania i korzystania, jednakże z wyłączeniem mienia:
  1. położonego na terenie dwóch lub więcej dzielnic;
  2. przeznaczonego do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy;
  3. pozostającego w zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta o zasięgu terytorialnym działania obejmującym więcej niż jedną dzielnicę.

[zobacz: Załączniki dzielnicowe do uchwały budżetowej]

§ 46

 1. Tryb wyboru i odwołania organów dzielnicy określają przepisy ustaw.
 2. Zasady i tryb funkcjonowania organów dzielnicy określa statut dzielnicy.
 3. Zarząd dzielnicy wykonuje zadania przy pomocy urzędu dzielnicy.
 4. Zarząd dzielnicy może wnioskować do Prezydenta w sprawie struktury organizacyjnej właściwego urzędu dzielnicy.
[zobacz: Zarząd Dzielnicy - informacje ogólne, Rada Dzielnicy - informacje ogólne]

§ 47

 1. Działalność organów dzielnic podlega nadzorowi organów Miasta na zasadach określonych w statutach dzielnic.
 2. Burmistrz dzielnicy jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi uchwał organów dzielnicy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 3. Przewodniczący rady dzielnicy jest zobowiązany do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miasta uchwał rady dzielnicy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
[zobacz: Uchwały Rad i Zarządów Dzielnic m.st. Warszawy]

§ 48

 1. Jednostki niższego rzędu w dzielnicy może tworzyć rada dzielnicy z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 10 procent osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.
 2. Organizację i zakres działania jednostki niższego rzędu w dzielnicy określa rada dzielnicy.
 3. Łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w dzielnicy następuje analogicznie do ich tworzenia.
 4. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w dzielnicy zapewnia zarząd dzielnicy.
 5. Organem uchwałodawczym jednostki niższego rzędu w dzielnicy jest rada jednostki lub ogólne zebranie mieszkańców.
 6. Organem wykonawczym jednostki niższego rzędu w dzielnicy jest zarząd wybierany przez organ uchwałodawczy tej jednostki.

Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej Miasta

początek strony

§ 49

 1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej Miasta.
 2. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.
 3. Projekt uchwały budżetowej Miasta wraz z objaśnieniami Prezydent przedkłada Radzie Miasta i radom dzielnic oraz przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Przepisy w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, procedury jej uchwalania, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, określa odrębna uchwała Rady Miasta.
[zobacz: Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy]

§ 50

 1. Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej Miasta, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań.
 2. Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie warszawskiej.
 3. (uchylony)
 4. Przekazując do dyspozycji dzielnicy środki finansowe, Rada Miasta uwzględnia potrzebę zapewnienia skuteczności decentralizacji zadań Miasta, równomiernego rozwoju wszystkich dzielnic oraz maksymalnej możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielnicach.
 5. Przekazanie dzielnicy zadań następuje wraz z zapewnieniem środków wystarczających na ich realizację.
[zobacz: Budżet i polityka finansowa (załączniki dzielnicowe do uchwały budżetowej)]

Rozdział VII
Pracownicy samorządowi Miasta

początek strony

§ 51

 1. Pracownicy samorządowi Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta są zatrudniani na podstawie wyboru, powołania oraz umowy o pracę.
 2. Na podstawie wyboru i powołania są zatrudniani pracownicy, których stosunek pracy na podstawie powyższych form zatrudnienia określony jest w ustawach.
 3. Pozostali pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
 4. Zadania Miasta w zakresie ochrony konsumentów wykonuje Miejski Rzecznik Konsumentów. Zadania rzecznika określa odrębna ustawa.
[zobacz: Miejski Rzecznik Konsumentów]

§ 52

 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Miasta, a pozostałe czynności - osoba wyznaczona przez Prezydenta lub Sekretarz, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 a.
 2. 1a. Wynagrodzenie Prezydenta ustala Rada Miasta w drodze uchwały.
 3. Prezydent może udzielić pełnomocnictw burmistrzom dzielnic do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w urzędzie dzielnicy, zgodnie z przepisami prawa i przepisami wewnątrzzakładowymi oraz w ramach posiadanych środków finansowych w załącznikach budżetowych.
 4. Prezydent może udzielić pełnomocnictw burmistrzom dzielnic do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta wymienionych w § 44, zgodnie z przepisami prawa i przepisami wewnątrzzakładowymi oraz w ramach posiadanych środków finansowych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

początek strony

§ 53

 1. Projekt Statutu przed uchwaleniem przez Radę Miasta przekazuje się do zaopiniowania radom dzielnic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 2. Ustalony przez Radę Miasta projekt Statutu podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
 3. Zmiany Statutu mogą nastąpić uchwałą Rady Miasta w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-01-2008
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2021
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2021
Liczba odwiedzin: 186946
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe