Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Miasto Stołeczne Warszawa > Miasto stołeczne Warszawa - informacje podstawowe

Miasto stołeczne Warszawa - informacje podstawowe

  Drukuj
 

Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dodatkowe informacje o mieście

Miasto stołeczne Warszawa posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.

Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy i poprzez organy dzielnic. Podział zadań na zadania wykonywane przez organy Miasta i na zadania wykonywane przez organy dzielnic oraz relacje między organami Miasta a organami dzielnic regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Miasta [zobacz: uchwała nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy]

W celu wykonywania zadań publicznych Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wykonywanie zadań publicznych może być także realizowane w drodze współdziałania Miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Organem wykonawczym miasta jest Prezydent m.st. Warszawy wybierany zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a organem stanowiącym i kontrolnym Rada m.st. Warszawy, wybierana zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy w Warszawie utworzono osiemnaście jednostek pomocniczych - dzielnic m.st. Warszawy.

Zakres zadań realizowanych przez dzielnice określa ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a szczegółowo określa je Statut m.st. Warszawy oraz uchwała w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Środki na realizację tych zadań są określone w załącznikach do budżetu miasta.


NIP Miasta Stołecznego Warszawy: 525-22-48-481
REGON Miasta Stołecznego Warszawy: 015259640
Numer statystyczny Miasta Stołecznego Warszawy: 1465011


zobacz również:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2015
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2015
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2015
Liczba odwiedzin: 639259

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe