Kanał Wyżej
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


Adres
zobacz: szczegółowe informacje teleadresowe
Od 14 czerwca 2021 r. Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego - ul. M.Flisa 6 - wznawia bezpośrednią obsługę ineresantów.
Od 7 czerwca 2021 r. wznawia działalność siedziba USC m.st. Warszawy przy ul.Stefana Żeromskiego 29 (Bielany)
Czynne siedziby USC m.st. Warszawy (nie obowiązuje rejonizacja):
ul. Stefana Żeromskiego 29 (Bielany)
ul. Falęcka 10 (Mokotów)
ul. Grochowska 274 (Praga Południe)
ul. ks.I.Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ)
ul. gen.W.Andresa 5 (Śródmieście)
ul. Kondratowicza 20 (Targówek)
pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
al.Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw z zakresu wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego na okres nie dłuższy niż 30 dni.
podstawa prawna: art.1.24 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.2255)
Maksymalna liczba uczestników uroczystości w salach ślubów może być następująca:

ul. S.Żeromskiego 29 (Bielany) - 14 osób
pl.Zamkowy 6, Pałac Ślubów I piętro - 15 osób, II piętro - 31 osób
al. Solidarności 90 (Wola)- 16 osób
pl. Czerwca 1976 r. (Ursus) - 15 osób
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów) - 21 osób
ul. Włókiennicza 54 - 19 osób
ul. I Praskiego Pułku 33 (Wesoła) - 20 osób
ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ) - 18 osób
ul. L.Kondratowicza 20 (Targówek) - 10 osób
ul. Klimczaka 4 (Wilanów) - 28 osób

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii - Dz.U. 2021, poz. 861; Dz.U.2021 poz. 1013, Dz.U. 2021 poz.1054).
Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych, przeciw Covid-19, tj. po przyjęciu pełnej dawki szczepionki - obowiązuje potwierdzenie w formie elektronicznej lub papierowej.
Wszyscy obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania zamknięte będą siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Ochocie, Białołęce, Wilanowie, Wesołej i Woli. W Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul.T.Chałubińskiego 8 oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, ul.Marcina Flisa 6, nie będzie można załatwiać spraw osobiście.

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. do odwołania siedziby USC m.st. Warszawy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.
W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2020 r. bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy: rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym). 
Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego mogą być składane po uprzednim umówieniu wizyty w urzędzie- sugeruje się złożenie wniosku drogą korespondencyjną lub przez e-PUAP z podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową.
Wnioski o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP - dla osób posiadających profil zaufany. Wnioski muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przyjmuje zapisy na cywilne uroczystości zawarcia związku małżeńskiego po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w USC celem złożenia koniecznych dokumentów.


Telefon
22 443 12 00

Faks
22 443 12 02

Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek- piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
dyrektor Iwona Basior
zastępca dyrektora Marzena Stempin
zastępca dyrektora Barbara Romocka-TyfelZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk


Dodatkowe informacje
Serwis Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy - usc.um.warszawa.pl
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]
Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)[zobacz]
Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [zobacz]

Wnioski do pobrania:
wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia [zobacz] wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa [zobacz] wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu [zobacz] wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [zobacz] wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej [zobacz] wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej [zobacz] wniosek o transkrypcję aktu urodzenia [zobacz] wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa [zobacz] wniosek o transkrypcję aktu zgonu [zobacz] wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza [zobacz] wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia [zobacz] wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa [zobacz] wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu [zobacz] wniosek o rejestrację treści aktu urodzenia [zobacz] wniosek o rejestrację treści aktu małżeństwa [zobacz] wniosek o rejestrację treści aktu zgonu [zobacz] wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego [zobacz] wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego [zobacz] Skrytka domyślna ePuap Urzędu: Adres: /UMSTWarszawa/skrytka Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa
Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego? zgłoszenie urodzenia dziecka [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych[ zgłoszenie zgonu [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa [zobacz] przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka [zobacz][klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] wydanie odpisu zupełniego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego[zobacz]  zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego [zobacz] nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca [zobacz] przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą  przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] zmiana imienia [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] zmiana nazwiska [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowcy] odtworzenie treści aktu stanu cywilnego [zobacz] sprostowanie aktu stanu cywilnego [zobacz]  uzupełnienie aktu stanu cywilnego [zobacz] przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - transkrypcja [zobacz] [klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych] rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane [zobacz] odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego [zobacz]
Ogłoszenia i informacje [zobacz]


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy są:
I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk
II Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego
III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich
IV Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego
V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego
Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego
Wydział Administracyjny, Analiz i Organizacji Pracy
Zespół koordynacyjno-doradczy
Samodzielne jednoosobowe stanowisko radcy prawnego
Załączniki
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy[zobacz]
Schemat organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy [zobacz]<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Wersja standardowa