Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

  Drukuj
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Miasto stołeczne Warszawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wspiera ich działalność.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy, organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czyli m.in:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe prowadzą działalność społecznie użyteczną, czyli działają w sferze pożytku publicznego, której zakres został zawarty w art. 4 ust. 1 ustawy. Prowadzić działalność pożytku publicznego mogą również inne podmioty, które zostały wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej również jako organizacje pozarządowe), czyli:

 • organizacje kościelne i wyznaniowe,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich akcjonariuszy, udziałowców i pracowników.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniu 11 maja 2016 roku Prezydent m.st. Warszawy powołał na funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Ewę Kolankiewicz (Zarządzenie Nr 688/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 maja 2016 roku).

Do głównych zadań Pełnomocnika należy:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 2. realizowanie polityki Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020, Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji pozarządowych do roku 2020 oraz Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020);
 3. rola mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem w sytuacjach konfliktowych;
 4. koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. ujednolicanie procedur poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji;
 6. współpraca z ciałami dialogu obywatelskiego, określonymi w rocznych programach współpracy;
 7. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy (ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie) oraz uchwał i zarządzeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 8. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych;
 9. prowadzenie internetowego rejestru dotacji;
 10. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska) oraz umieszczanie ich na stronie internetowej Miasta;
 11. reprezentowanie Urzędu m.st. Warszawy na konferencjach, spotkaniach itd. dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
 12. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Obsługę organizacyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy.

Kontakt:

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
tel. 22 443-34-00
faks 22 443-34-02
e-mail: ngo@um.warszawa.pl
http://um.warszawa.pl/waw/ngo


Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

14 października 2021 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program opisuje zasady współpracy finansowej oraz pozafinansowej, definiuje podmioty realizujące współpracę m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, priorytetowe zadania publiczne, określa wysokość środków przeznaczanych na realizację programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji i ocenę realizacji programu.


Podmioty realizujące współpracę

Organizacje pozarządowe uczestniczą w kształtowaniu polityki m.st. Warszawy, w szczególności poprzez udział swoich przedstawicieli w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, branżowych komisjach dialogu społecznego (BKDS-ach), dzielnicowych komisjach dialogu społecznego (DKDS-ach) oraz Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS).

Aktualne informacje na temat współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi można znaleźć na stronie internetowej http://um.warszawa.pl/waw/ngo

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2007
Aktualizujący Turczańska Edyta (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 05-01-2022
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (CK) (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 05-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2022
Liczba odwiedzin: 68579

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe