Kanał Wyżej
Działalność lobbingowa

Zasady działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz do roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową i niezwłocznie udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej.
W Urzędzie m.st. Warszawy wskazany jest koordynator ds. lobbingu, który opracowuje raz w roku informację, o której mowa w art. 18 ww. ustawy. Dokument ten zatwierdza Prezydent m.st. Warszawy.
Sposób postępowania pracowników Urzędu z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, w tym sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową z pracownikami Urzędu Prezydent m.st. Warszawy określił w zarządzeniu nr 678/2017 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu m.st. Warszawy z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Koordynator
Nina Zielińska-Balcerzak
tel. 22 443 34 50
lobbing@um.warszawa.pl
Informacja koordynatora za 2018 r. Informacja koordynatora za 2019 r. Informacja koordynatora za 2019 r. Informacja koordynatora za 2020 r.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Działalność lobbingowa

Wersja standardowa