Kanał Wyżej
Urząd m.st. Warszawy - informacje ogólne

Urząd m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Godziny pracy 8:00 - 16:00*
* zobacz: ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 9 czerwca 2020 r.
Więcej informacji o Urzędzie
W swej obecnej formie Urząd m.st. Warszawy powstał 27 października 2002 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w jego skład weszły działające wcześniej: Biuro Zarządu m.st. Warszawy, starostwo powiatu warszawskiego, urzędy gmin warszawskich i urzędy dzielnic gminy Warszawa-Centrum oraz urząd gminy Wesoła.
Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających organizację dotychczasowych gmin warszawskich, dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie niesprzecznym z ustawą o ustroju m.st. Warszawy.
Częścią Urzędu właściwą dla dzielnicy jest urząd dzielnicy.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są biura oraz Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, których właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę (biura mogą nosić inną nazwę rodzajową, pod warunkiem określenia jej w Regulaminie).
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędów dzielnic są wydziały dla dzielnicy (w uzasadnionych przypadkach, w miejsce wydziału dla dzielnicy, można utworzyć zespół dla dzielnicy, samodzielne jedno- lub wieloosobowe stanowisko pracy dla dzielnicy).
Pracą Urzędu kieruje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, członków zarządów dzielnic i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu. Zapewnienie sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu należy do Sekretarza.

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której:
Prezydent wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zarządy dzielnic wykonują zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy (zadania te wykonywane są za pomocą urzędów dzielnic) [zobacz: uchwała w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy] członkowie zarządów dzielnic oraz inni pracownicy urzędów dzielnic wykonują w imieniu Prezydenta przekazane im na podstawie pełnomocnictw zadania Prezydenta
Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).
NIP Urzędu m.st. Warszawy 525-229-68-18
REGON Urzędu m.st. Warszawy 015259663
NIP i REGON nadany Urzędowi m.st. Warszawy służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie m.st. Warszawy
zobacz: regulamin organizacyjny schemat organizacyjny majątek Urzędu biura urzędy dzielnic


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Kontakt
Rzecznik Prasowy
Dane adresowe
Rachunki bankowe
Majątek Urzędu
Ewidencje i rejestry
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Inspektor Ochrony Danych
Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy
Tryb pracy Urzędu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
System Zarządzania Jakością
Działalność lobbingowa
Sprawozdania finansowe
Dokumenty
Urząd m.st. Warszawy - informacje ogólne

Wersja standardowa