Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rady osiedli

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Rady osiedli

Informacja ogólna

Jednostki niższego rzędu (rady osiedli, samorządy mieszkańców) funkcjonują w dzielnicach jako jednostki pomocnicze. Gremia te przewidziane zostały w art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005). W praktyce większość jednostek niższego rzędu w dzielnicach określana jest mianem rad osiedli.

Powoływanie rad

W Warszawie jednostki niższego rzędu w dzielnicy może tworzyć rada dzielnicy z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 10 procent osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.

Rola rad

Organizację i zakres działania jednostki niższego rzędu w dzielnicy określa rada dzielnicy. Ich kompetencje określają statuty.

Organem uchwałodawczym jednostki niższego rzędu w dzielnicy jest rada jednostki lub ogólne zebranie mieszkańców. Organem wykonawczym jest zarząd wybierany przez organ uchwałodawczy danej jednostki.

Radni osiedla przede wszystkim reprezentują zdanie mieszkańców swoich osiedli, opiniują projekty wybranych dokumentów dzielnicowych, informują mieszkańców o działaniach władz dzielnicy oraz inicjują określone działania na rzecz najbliższego otoczenia. Najczęściej rady wypełniają funkcję opiniodawczą.

Radni rady osiedla pracują społecznie, nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność.

Warszawska praktyka

W Warszawie obecnie funkcjonuje 50 jednostek niższego rzędu w 7 dzielnicach. Szczegółowe informacje dot. jednostek niższego rzędu znajdują się m.in. na stronach internetowych poszczególnych dzielnic.


Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-08
Aktualizujący Musiał Izabela (CK) (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2022-05-23
Zatwierdzający Żórawska Aleksandra (CK) (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2022-05-23
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-05-23
Wersja standardowa